شرح وظایف مسئولین طرح‌ها

1-    خلاصه وظایف و هدف از ایجاد شغل:
هدایت، رهبری طرح و اعمال راهکارهای مناسب به منظور دستیابی به اهداف موردنظر در چهارچوب برنامه، زمان و منابع پیش‌بینی شده، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش وفناوری شرکت، رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی مربوطه.
مسئول طرح مستقیماً از نظر اداری و اجرایی زیر نظر رئیس مرکز و از نظر علمی و پژوهشی زیر نظر رئیس گروه مربوطه انجام وظیفه نموده و علاوه بر نظارت پژوهندگان تحت سرپرستی، مسئولیت نظارت و کنترل کلیه امور پروژه‌های مصوب در کمیته‌های تخصصی و شورای پژوهشی شرکت را عهده‌دار می‌باشد.
2-   اهم وظایف مسئولین طرح‌ها با ماهیت پژوهشی:
2-1-        مسئولیت تدوین، هدایت، رهبری و اجرای طرح از طریق تأمین کارشناسان و متخصصین موجود در گروه و مرکز مربوطه و تشکیل سازمان موقت طرح
2-2-        انتخاب و بکارگیری کارشناسان خارج از مرکز بر اساس ضوابط جاری صنعت به شرط آنکه تخصص‌های موجود در گروه و مرکز مربوطه جوابگوی آن بخش از نیازهای علمی و فنی طرح نباشند.
2-3-        مسئولیت حصول نتیجه نهایی پروژه‌های در دست اقدام به رئیس مرکز
2-4-        مسئولیت کنترل پیشرفت طرح و اجرای برنامه زمان‌بندی مصوب آن و ارائه گزارش‌های پیشرفت مستمر طرح و پروژه‌های وابسته به آن به رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی مربوطه.
2-5-        بکارگیری و استفاده از فنون مدیریت جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگ کردن، کنترل و ارزیابی کلیه عوامل و فرآیندهای موردنیاز اجرای طرح
2-6-         واگذاری اختیار به مسئولین پروژه‌ها بر حسب مورد، با حفظ مسئولیت و پاسخگویی نهایی به شورای پژوهشی شرکت و رئیس مرکز، از نظر برنامه اجرایی و به لحاظ زمان‌بندی و کیفیت انجام طرح به رئیس گروه پژوهشی مربوطه
2-7-        نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشات شامل: فرم پیشنهاد پروژه (مصوب مرکز) گزارش‌های فصلی و پایانی پیشرفت پروژه‌ها، گزارش‌های فصلی و پایانی طرح از نظر پیشرفت فیزیکی جهت ارائه به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مرکز مربوطه
2-8-        برآورد و تنظیم بودجه و نظارت بر چگونگی مصرف آن و تأیید اولیه اسناد مالی و پیگیری اقدامات لازم اداری بعدی
2-9-        اعمال سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای علمی، فنی و اجرایی پروژه‌های مربوط به طرح به طور مستقیم یا از طرف مسئولین پروژه‌ها و حصول اطمینان از رعایت مشخصات موردنظر و صحت نتایج به دست آمده
2-10-    ارائه راهنمایی‌های فنی و مدیریتی به مسئولین پروژه‌ها جهت اجرای اهداف پیش‌بینی شده در طرح، نظر و اعمال کنترل و ارزیابی عملکرد ایشان در انجام مسئولیت‌های محوله.
2-11-    مطالعه و بررسی پیشنهادات مشاوران درباره نحوه انجام فعالیت‌ها یا ایجاد تغییرات در پروژه‌ها در مراحل مختلف فعالیت‌های مطالعاتی، آزمایشگاهی، طراحی یا اجرایی و هماهنگی و تطبیق آنها با یکدیگر به منظور انتخاب بهترین‌ حل
2-12-    بازنگری طرح و تهیه پیشنهاد تغییرات به منظور انطباق با نیازهای جدید صنعت یا متقاضی طرح و ارائه آن به رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی مربوطه
2-13-    مسئولیت اجرای مقررات ایمنی
2-14-    حصول اطمینان از اجرای کامل و به موقع دستورالعمل‌ها، مقررات و استانداردها بین‌المللی و داخلی صنعت نفت که با طرح و پروژه‌های وابسته به آن مرتبط می‌باشند.
2-15-    تجزیه و تحلیل وضعیت طرح و اظهارنظر بر مبنای گزارشات، مکاتبات، اسناد و مدارک فنی و مشاهدات عینی و ارجاع نتایج حاصل به مسئولین پروژه‌ها و پیگیری جهت انجام آنها
2-16-    شرکت در جلسات شورای پژوهشی در صورت نیاز و پاسخگویی به موارد مطروحه بنا بر دستور مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت و یا به درخواست شورای پژوهشی
2-17-    تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به طرح در چهارچوب مقررات جاری صنعت و ارائه آنها به رئیس مرکز، رئیس گروه پژوهشی و مدیر برنامه‌ریزی وهماهنگی پژوهش و فناوری
2-18-    مذاکره مستقیم با مدیر برنامه‌ریزی وهماهنگی پژوهش و فناوری به منظور رفع مشکلات احتمالی طرح
2-19-    برنامه‌ریزی، سرپرستی و هدایت فعالیت‌های مربوط به دریافت خدمات از قسمت‌های مختلف مرکز مربوطه
2-20-    تهیه کتابچه‌های معرفی طرح و ارائه نتایج حاصل از آن به سازمان‌های ذیربط به منظور تبلیغ و فروش دستاوردهای طرح با همکاری امور مستندسازی و ثبت اختراعات و روابط عمومی حسب مورد
2-21-    ارائه نتایج علمی و فنی طرح به صورت پتنت، مقاله، سخنرانی از طریق رئیس گروه پژوهشی و رئیس مرکز به امور مستندسازی و ثبت اختراعات شرکت
2-22-    بازنگری و بازآرایی مستمر برنامه‌‌ اجرایی در محدوده سقف اعتباری و زمانی طرح و پیشنهاد جابجایی منابع و توقف موقت یا دائم پروژه‌ها با مشورت و هماهنگی با کمیته‌های تخصصی، رئیس گروه پژوهشی، رئیس مرکز مربوطه به شورای پژوهشی شرکت
2-23-    ارائه فرم پیشنهاد پروژه‌های مربوط به طرح به طور مستقیم به رئیس گروه پژوهشی و به رئیس مرکز مربوطه به منظور طرح در شورای پژوهشی
2-24-    مذاکره با رئیس مرکز ذی‌ربط جهت تخصیص نیروی انسانی و تجهیزات به سازمان موقت طرح
2-25-    تأیید ورود و خروج افراد در محدوده موضوعات مربوط به طرح
2-26-    مسئولیت انجام مکاتبات با رئیس گروه و مرکز مربوطه به طور مستقیم
2-27-    مسئولیت مکاتبه مستقیم و دریافت اطلاعات موردنیاز از گروه پژوهشی و مرکز مربوطه و دسترسی به سیستم کنترل پروژه در محدوده طرح و با هماهنگی با امور برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
2-28-    انعکاس ارزشیابی تشویق و تنبیه، اضافه‌کاری افرادی که از گروه ومرکز مربوطه در اختیار طرح قرار می‌‌‌گیرند و ذکر مدت همکاری به رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی مربوطه
 
 
3- اهم وظایف مسئولین طرح‌هایی با ماهیت مهندسی:
3-1-     برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های طرح:
3-1-1-            نظارت و کنترل بر برنامه‌ زمان‌بندی طرح شامل فعالیت‌های مربوط به عقد قرارداد، امور طراحی و مهندسی، امور تدارکاتی، امور زیربنائی و عملیات ساختمانی، امور ساختمان و نصب، امور پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و نظارت و تحویل
3-1-2-            کمک به تصویب مراحل مختلف پیشرفت طرح و زیر پروژه‌های آن و اعلام به گروه پژوهشی ذیربط
3-1-3-            نظارت و کنترل بر کلیه امور مربوط به قراردادهای پروژه‌های طرح و برنامه‌های انجام کار، پیشرفت‌‌های آنها و بررسی هرگونه تغییرات یا اضافات احتمالی و کنترل و تأیید پرداخت صورت وضعیت‌های مالی پروژه جهت تأیید نهایی
3-1-4-            نظارت، کنترل و هماهنگی کلیه امور طرح مصوب شده و زیر پروژه‌های تعریف شده جهت تسریع در کارها و جبران تأخیرات احتمالی
3-1-5-            نظارت بر هزینه‌های طرح و زیر پروژه‌های مربوطه
3-1-6-             ارائه لیست گروه‌های کاری به منظور همکاری در بخش‌های مختلف پروژه‌ها و در صورت نیاز حضور در دفاتر مهندسی پیمانکار
3-1-7-            بررسی و نظارت روی گزارشات دوره‌ای پیشرفت کار و قسمت‌های مختلف پروژه‌ها و نظارت برکلیه امور جاری و برنامه‌های آتی پروژه‌ها و ارائه گزارش پیشرفت طرح
4- طراحی و مهندسی طرح:
4-1-        آشنایی با استانداردهای فنی، فرآیند تولید محصول، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات فرآیندی طرح و پروژه‌های مربوطه
4-2-        نظارت بر کلیه امور مهندسی پروژه، کنترل و تأیید اسناد، مدارک و نقشه‌ها، تدوین گزارشات فنی، نظارت بر مبانی محاسباتی و طراحی فرآیندی و ...
4-3-        نظارت، اعمال نظر و تصویب نهایی انجام تغییرات احتمالی مطابق با درخواست پیمانکاران پروژه‌ها و یا دستگاه نظارت
5- تدارکات و امور کالا:
5-1-        نظارت بر برنامه‌ریزی تدارکاتی و انجام کلیه امور مربوط به تدارکات زیرپروژه‌ها و تأیید و تصویب مراحل مختلف تدارکاتی
5-2-        نظارت و تأیید نهایی مشخصات کلی و شرایط عمومی سفارشات، خرید، حمل، تحویل و نگهداری کالا.
6-   ساختمان، نصب، راه‌اندازی و تحویل:
6-1-         نظارت بر تحویل کارگاه به پیمانکار، تحویل موقت و قطعی کار از پیمانکار، حصول اطمینان از حسن انجام امور اجرایی و عملیات ساختمان، نصب، راه‌اندازی و انجام آزمایشات و تست‌های لازم با نظارت گروه نظارتی پیمانکار جهت حصول اطمینان از روند صحیح انجام طرح و زیر پروژه‌های مربوطه
6-2-         حصول اطمینان از صلاحیت فنی/تخصصی/اخلاقی نفرات پیمانکار خصوصاٌ نفرات اصلی پیمانکار در جهت رعایت کلیه استانداردهای کاری و اصول ایمنی و حفاظتی در کار
6-3-         نظارت بر انجام آزمایشات نهایی قبل و بعد از راه‌اندازی آزمایشی (PERFORMANCE TEST) مطابق با شرایط قرارداد و حصول اطمینان از صحت آزمایشات و انجام تشریفات لازمه
7- وظایف عمومی:
7-1-        آشنایی با کلیه امکانات و توانایی‌های موجود در طرح و پروژه‌های مربوطه، کادر پروژه، نحوه سازماندهی پروژه، برنامه‌ریزی و ساماندهی پروژه بر اساس محدودیت‌های احتمالی
7-2-        برگزاری جلسات کاری در خصوص ایجاد هماهنگی بین مسئولین بخشهای مختلف طرح و ارائه خط مشی کلی پروژه‌ها به قسمت‌های مختلف و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه
7-3-        پیگیری در جهت اخذ مجوزهای احتمالی در انجام و پیشبرد امور مربوط به طرح.نظارت و حصول اطمینان از رعایت دقیق کلیه ضوابط کاری، حفاظتی، ایمنی در محیط کار طرح اعم از دفاتر، کارگاه و ...
7-4-        ارائه گزارشات لازم به رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی ذی‌ربط در خصوص وضعیت طرح و ارائه پیشنهادات برای بهینه کردن اجرای طرح
7-5-        ارائه پیشنهادات اصلاحی در کلیه امور که اثر قطعی در روند اجرایی طرح دارند
7-6-         شرکت در جلسات مختلف فنی طرح در داخل و خارج مرکز و اظهارنظر در موارد ایجاد اشکال در روند اجرایی فنی طرح
7-7-        نظارت بر انجام امور پژوهندگان و کارکنان تابعه
7-8-        بررسی نیازهای آموزشی پژوهندگان تحت سرپرستی و تنظیم برنامه آموزشی جهت آنها با همکاری ریاست مرکز و رئیس گروه پژوهشی و واحد آموزش
7-9-        بازدید از سایر طرح‌ها و پروژه‌ها در صورت نیاز
7-10-    مطالعه منابع مختلف نظیر کتب و نشریات فنی داخلی و خارجی مربوط به کنترل پروژه به منظور آگاهی از پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های جدید در صنعت و کوشش در استفاده از آنها در پروژه‌های طرح
7-11-    همکاری با سایر بخش‌های ذی‌ربط جهت پیشبرد طرح‌
7-12-    بررسی مشکلات پیمانکاران پروژه و رسیدگی به خواسته‌های آنان
7-13-    همکاری در تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های لازم در زمینه فعالیت‌های طرح در جهت نیل به اهداف تعیین شده پروژه‌ها
8- مسئولیت اجناس و فرآورده‌ها
مسئولیت سفارش خرید، تولید، مصرف و نگهداری کلیه اجناس و فرآورده‌های طرح یا پروژه‌های وابسته به آن در سقف بودجه و مقررات مربوطه با هماهنگی لازم با رئیس مرکز و رئیس گروه پژوهشی مربوطه
9-   مسئولیت ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و ابزار دقیق
مسئولیت سفارش، نصب، راه‌اندازی و استفاده از دستگاه‌های آزمایشگاهی، واحدهای نیمه‌صنعتی و صنعتی مرتبط با طرح عهده حسب مقررات و ضوابط جاری
 
 
10-مسئولیت مالی
برآورد و کنترل و مصرف بودجه طرح طبق ضوابط و مقررات به عهده مسئول طرح و سپس رئیس مرکز پژوهش و فناوری مربوطه (و در صورت فعالیت تحت نظر رئیس گروه پژوهشی مربوطه) است.
11-مسئولیت تماس‌ها و روابط انسانی
ارتباط مستقیم با مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت، رئیس مرکز مربوطه و اعضای شورای پژوهشی شرکت و روسای گروههای پژوهشی
12-     مسئولیت سوابق و گزارشات
مسئولیت تهیه و نگهداری کلیه سوابق و گزارشات مربوطه به طرح و پروژه‌های وابسته به آن با تأکید رئیس گروه پژوهشی مربوطه و رئیس مرکز و ارسال نهایی آن به امور مستندسازی و ثبت اختراعات
13-    شرایط کار و محیط
تماس با مواد شیمیایی و گازهای سمی و خطرناک احتمال ایجاد خطر در عملیات پایلوتی و عملیاتی با وجود رعایت کلیه مسائل ایمنی، تنش و التهاب ناشی از کارکرد و عملکرد صحیح فرآیندهایی که بر مبنای کارهای تحقیقاتی طراحی و ساخته می‌شوند.
14-     دانش و تجربه موردنیاز
تحصیلات: لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر در رشته‌های مرتبط با طرح
زبان خارجه: انگلیسی در حد استفاده از مراجع و انجام مکالمات و مکاتبات روزمره عمومی و تخصصی
15-     کارآموزی
یکسال در شرکت‌های مهندسی یا صنعت پتروشیمی
تجربه:  حداقل 7 سال برای لیسانس در صنعت نفت و مراکز تحقیقاتی
          حداقل 5 سال برای فوق لیسانس در صنعت نفت و یا مراکز تحقیقاتی
حداقل 2 سال برای دکتری در صنعت نفت و یا مراکز تحقیقاتی