شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مدیریت هماهنگی پژوهش و فناوری
شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری
 1. مدیریت در تهیه و تدوین رئوس برنامه‌های تحقیقاتی در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 2. نظارت مدیریتی بر اجرای کلیه پروژه‌های تحقیقاتی در شرکت و مراکز تحقیق و توسعه مجتمع‌های تولیدی و شرکت اسپک.

 3. مدیریت برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات پژوهشی لازم در جهت مطالعه شرایط فنی برای بهبود بخشیدن به کیفیت و کمیت محصولات تولیدی مجتمع‌ها.

 4. سیاستگذاری برای ایجاد ارتباط مستمر و هماهنگ واحدهای تحقیق و توسعه مجتمع‌ها با مسئولین فنی در مجتمع‌های تولیدی در راستای تشخیص مشکلات و معضلات و تنگناهای فنی در امور تولید، تجزیه و تحلیل این نوع مشکلات و بررسی امکان تعریف پروژه‌های تحقیقاتی از آنها.

 5. ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با سازمانهای علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور مانند دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی.

 6. مدیریت اجرایی در بررسی و تعیین توانایی‌ها و ظرفیت‌های اجرایی مؤسسات تحقیقاتی و نظارت بر بکارگیری این امکانات برای رفع نیازهای پژوهشی صنایع پتروشیمی.

 7. برنامه‌ریزی برای شناسایی نیازهای تحقیقاتی در قالب پروژه‌های پژوهشی و تصویب و تنظیم قراردادها و تفاهم‌ برای طرح‌های تحقیقاتی همراه با برنامه زمان‌بندی اجرا، روش انجام کار و تضمین میزان هزینه برای ارائه به تشکیلات تحقیقاتی دولتی-خصوصی و غیره.

 8. مدیریت اجرایی در تعیین ناظران ارجح برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و مدیریت در بررسی و نظارت بر نحوه اجرای کار در کلیه مراحل اجرای طرح.

 9. مدیریت اجرایی برای ایجاد سیستم نظارتی و هدایت‌کننده و کنترل کننده مطلوب برای اجرای مطلوب طرح‌های تحقیقاتی مصوب و نقد چگونگی پیشرفت کار آنها، تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و ارائه پیشنهادات به سرپرست پروژه‌ها.

 10. مدیریت دریافت، بررسی و اظهارنظر درباره طرح‌های نوآوری در سطح صنعت پتروشیمی توسط گروه‌های تخصصی-فنی، به منظور بررسی فنی-اقتصادی و تهیه خلاصه نهایی طرح نوآوری برای ارائه به شورای پژوهش پتروشیمی.

 11. نظارت بر چگونگی ایجاد گروه‌های پژوهشی برای هریک از زمینه‌های پژوهشی و فعالیت‌ آنها و ارائه پیشنهادات لازم.

 12. همفکری و همکاری در سامان‌دهی هرچه بهتر و گسترده‌تر ساختار ماتریسی شرکت و تعیین و تصویب شرح وظایف مدیران و بخش‌های مختلف.

 13. همفکری و همکاری در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای تسریع هرچه بیشتر فعالیت‌های اجرائی و رفع موانع احتمالی برای موفقیت پروژه‌ها.

 14. مدیریت در بررسی و مطالعه امکانات و توانایی‌های مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت استفاده از این توان و هدایت این توانها به سمت تشکیل هسته‌های پژوهشی در راستای اولویت‌های پژوهشی شرکت و کمک در پژوهش‌محوری کردن آموزش دانشگاه‌ها و استفاده از این توان در جهت تحقق هرچه سریعتر اهداف پیش‌بینی شده در برنامه استراتژیک پژوهش و فناوری پتروشیمی.

 15. مشارکت در انتخاب و بکارگیری نیروهای تحقیقاتی و مشاوران علمی – فنی برای مراکز تحقیق و توسعه مجتمع‌ها.

 16.  مشارکت در تهیه و کارشناسی بودجه تحقیقاتی شرکت، به منظور پیشنهاد به هیأت مدیره شرکت و سپس به مجمع عمومی شرکت.

 17. همفکری در تهیه و تصویب اعتبارات موردنیاز مراکز تحقیق و توسعه مجتمع‌ها در هیأت مدیره آن شرکت‌ها و مجمع عمومی.

 18. مشارکت برای کمک در تهیه استانداردهای لازم مرتبط با پتروشیمی.

 19. همفکری و همکاری مدیریتی در استفاده مطلوب از اعتبارات تخصصی به شرکت در زمینه‌های اولویت‌دار مصوب.

 20. مدیریت در تعریف و اجرای مطلوب پروژه‌های پژوهشی مشتری‌محوری و تعریف و اجرای پژوهشهای فرآیندی و کاتالیستی مبتنی بر نیاز مشتری اعلام شده از طرف پژوهش‌های مشتری محوری.

 21. مدیریت در ارتباط مستمر و مطلوب گروه‌های پژوهشی و مدیران شرکت با مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌ها.

 22. مدیریت در پیگیری و به‌کارگیری دستاوردهای سمینارهای علمی و فنی در شرکت و مراکز تحقیق و توسعه.

 23. مدیریت در تعیین و تصویب زمینه‌های پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه و شرکت در هیأت مدیره شرکت پژوهش و فناوری و سایرین.

 24. مدیریت در حضور مدیران پژوهشی و محققین در سمینار‌های علمی-پژوهشی داخل کشور.

 25. مدیریت در حضور مدیران و پژوهندگان در مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور جهت آشنایی با فعالیت‌های آنها و همچنین اخذ آموزش‌های تکمیلی لازم.

 26. برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی‌های لازم پژوهشی و راهنمایی علمی، پژوهشی و اجرایی مراکز تحقیق و توسعه مجتمع‌ها در راستای توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی آنها.

 27. سازماندهی لازم جهت انجام هدفمند پروژه‌های نیل به دانش فنی با سرعت هرچه بیشتر.

 28. مدیریت در تهیه یک سیستم پویای تشویق مادی و معنوی پژوهشگران موفق‌تر دراجرای پروژه‌ها.

 29. مدیریت در بررسی و اظهارنظر درباره مقالات علمی تحقیقاتی کارکنان صنایع پتروشیمی، که در رابطه با صنعت پتروشیمی جهت ارائه به سمینارها و کنفرانس‌های علمی تهیه و ارائه شده است.

 30. تعیین سیستم و اجرای آن در خصوص هدیه به مقالات برجسته ارائه شده توسط کارکنان صنایع پتروشیمی در مجلات علمی و همایش‌ها.

 31. نظارت و کنترل بر حسن ارجاع پروژه به سازمان‌های تحقیقاتی بر حسب اولویت‌ها و خط مشی مدون شرکت.

 32. مشارکت در راهنمایی و هدایت رؤسای ادارات تحقیق و توسعه در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت شناخت منابع موردنیاز هر یک از پروژه‌ها و تدارک و تأمین منابع موردنیاز.

 33. نظارت و هماهنگ نمودن زمینه تحقیقات عملیاتی لازم برای تهیه و تولید مواد افزودنی و مواد شیمیایی لازم در صنایع پتروشیمی.

 34. نظارت بر کنترل هزینه‌های مربوط به هریک از پروژه‌های تحقیقاتی با توجه به اعتبارات مصوب آنها.

 35. نظارت و بازدید از عملیات اجرایی مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی جهت حصول اطمینان از روند و کیفیت انجام کار مطابق استانداردهای قابل قبول و توافق شده و ارائه راهنمایی‌های لازم.

 36. مدیریت عالی در مطالعه گزارشات پیشرفت پروژه‌ها و بررسی علل تأخیر و سایر مسائل احتمالی جهت ارائه طریق و اقدامات ضروری جهت حل و فصل مسائل و تأخیرات پیش‌آمده.

 37. مشارکت فکری بر تهیه برنامه‌ریزی آموزشی مبتنی بر شغل و شاغل و اعزام همکاران به مراکز آموزشی برای کسب آموزش‌های موردنیاز.

 38. مشارکت فکری بر تهیه برنامه‌های آموزشی ویژه در داخل و خارج از کشور با حضور متخصصین برجسته داخلی و خارجی برای پژوهشگران شرکت و مراکز تحقیق و توسعه.

 39. حضور در جلسات شورای پژوهش و تهیه دستور کار آنها به نیابت از طرف مدیرعامل.

 40. انجام کلیه وظایف مندرج در اساسنامه ذیل عنوان مسئولیت‌های مدیرعامل در راستای فعالیت‌های پژوهشی، در صورت تفویض از طرف مدیرعامل.

 41. سایر موارد متناظر ابلاغی از طرف مدیرعامل.

اوقات شرعی امروز (به افق تهران)

یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 • اذان صبح ۰۴ : ۵۷ : ۳۹
 • طلوع خورشید ۰۶ : ۲۸ : ۱۷
 • اذان ظهر ۱۳ : ۰۳ : ۴۵
 • غروب خورشید ۱۹ : ۳۹ : ۴۸
 • اذان مغرب ۱۹ : ۵۷ : ۳۲
 • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۷ : ۵۶