معرفی مرکز ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری تهران

حضور این مرکز ﺑﻪ دلیل ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ برخی ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ شاخص ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری این ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، بسیار ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻬﺮان وظیفه انجام پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ را به عهده دارد. دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ در این ﻣﺮﮐﺰ با افزایش مقیاس در مراکز اراک و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در مقیاس­های پایلوت و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﺻﻮرت حصول نتیجه مورد نظر جهت تجاری­سازی در صنعت، ارائه می شود. واحد تجاری سازی شرکت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺎوردهای ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫش­های­ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را امکان­پذیر ﻣﯽﺳﺎزد.

در این مرکز جهت انجام فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاه های متعددی از جمله آزمایشگاه های پلیمری ، فناوری های فرایندی ، کاتالیست های پلیمری و غیر پلیمری ، آنالیز و شناسایی مواد و اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی مواد وجود دارد. همچنین جهت انجام آزمون های راکتوری و حصول اطمینان از نتایج آزمایشگاهی و افزایش مقیاس ، ست­آپ ها و پایلوت های متعددی در سوله­های پژوهشی این مرکز مستقر هستند.

از جمله امکانات ﭘﮋوﻫشی این مرکز می­توان به این موارد اشاره نمود:

SET UP متانول

:small_blue_diamond:سیستم MTP

:small_blue_diamond:سیستم MEK/DME

:small_blue_diamond:SET UP  هیدروژناسیون کامل الفین ها

:small_blue_diamond: SET UP آمونیاک

:small_blue_diamond:سیستم تبدیل LPG به آروماتیک ها

:small_blue_diamond:SET UP دهیدروژناسیون

:small_blue_diamond:سیستم های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک پلیمریزاسیون الفین ها

:small_blue_diamond:اتوکلاوهای همزن­دار متعدد در ابعاد مختلف

:small_blue_diamond:سیستم خالص­سازی خوراک جهت پلیمریزاسیون الفین ها

دستگاه های شکل دهی پلیمرها شامل دستگاه­های اکستروژن فیلم دمشی، اکستروژن لوله، قالبگیری دمشی و قالبگیری تزریقی، پرس داغ

همچنین اولین مرکز فناوری پیشرو غشاء در خاورمیانه شامل سیستم های فناوری غشاء تخت و بیو راکتور غشایی در این مرکز راه­اندازی شده است.
عکس زمینه برای صفحه مرکز تهران

مرکز تهران در راستای توسعه دانش فنی و محصولاتی که در اولویت می باشند مسئولیت اجرای پروژه های بنیادین را بر عهده دارد . این مرکز دربرگیرنده گروه های پژوهشی پلیمری ،فناوری های فرایندی، فنی ، کاتالیست ، فناوری های نوین ،فناوری های شیمیایی و توسعه محصول و همچنین بخش مهندسی و توسعه است.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹