ساختار پژوهشی
 • مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری

 • گروه پژوهش‌های پلیمری

  • تیم پژوهشی پلی پروپیلن 
  • تیم پژوهشی کاتالیست های پلیمریزاسیونی 
  • تیم پژوهشی HDPE 
  • تیم پژوهشی PET 
  • تیم پژوهشی ABS 
  • تیم پژوهشی پلی استایرن  
  • تیم پژوهشی PVC 
  • تیم پژوهشی LLDPE   
 • گروه پژوهش‌های غیر پلیمری

  • تیم پژوهشی تبدیلات متانول 
  • تیم پژوهشی تبدیل متان به اتیلن 
  • تیم پژوهشی گاز سنتز 
  • تیم پژوهشی تبدیل ضایعات و دورریزهای فرآیندی واحدها 
  • تیم پژوهشی الفین 
  • تیم پژوهشی اسید استیک 
  • تیم پژوهشی جداسازی صنعتی 
  • تیم پژوهشی استایرن  
  • تیم پژوهشی آمونیاک 
  • تیم پژوهشی اکسیداسیون آروماتیکها 
  • تیم پژوهشی بیس فنل آ 
  • تیم پژوهشی EDC/VCM 
  • تیم پژوهشی کلر آلکالی 
  • تیم پژوهشی گوگرد 
  • تیم پژوهشی 2- اتیل هگزانول 
  • تیم پژوهشی شبیه سازی 
 • گروه پژوهش‌های کاتالیستی

  • تیم پژوهشی کاتالیست اکسیداسیون اتیلن 
  • تیم پژوهشی هیدروژن زدایی ایزوبوتان 
 • گروه پژوهش‌های مشتری محور

  • تیم پژوهشی کامپاندینگ 
  • تیم پژوهشی افزودنی های مورد مصرف در پلیمرها 
  • تیم پژوهشی ارتباط خواص و ساختار پلیمرها 
  • تیم پژوهشی رنگ در پلیمرها 
  • تیم پژوهشی پلی کربنات 
  • تیم پژوهشی اپوکسی 
  • تیم پژوهشی لاستیک‌ها  
 • گروه پژوهش‌های فنی

                o   تیم پژوهشی خوردگی و پوشش فلزات
              
 o   تیم پژوهشی مکانیک
              
  o   تیم پژوهشی برق قدرت
              
 o   تیم پژوهشی ابزار دقیق و الکترونیک 
              
 o   تیم پژوهشی انرژی و آب های صنعتی
             
  o   تیم پژوهشی عمران 

 • گروه پژوهش های فناوری نوین 
                     o   تیم پژوهشی غشاء و فرآیندهای غشایی
               
o   تیم پژوهشی زیست فناوری
               
o   تیم پژوهشی فناوری نانو
                     o   تیم پژوهشی تبدیل دور ریزها و ضایعات فرایندی واحدهای پتروشیمی