موردی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست مناقصات

کدتاریخ ارسالوضعیتموضوع مناقصه:از تاریخ:ساعت:تا تاریخ:ساعت:
1318 1399/09/02 14:32 -خدمات پشتیبانی ستاد و مرکزتهران1399/09/028:001399/09/1019:00
1317 1399/08/24 10:42 -تجدید خدمات نقلیه مرکز ماهشهر1399/08/218:001399/09/0119:00
1316 1399/08/24 10:38 -خدمات پشتیبانی مرکز اراک1399/08/218:001399/09/0119:00

فراخوان مزایده ها

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
2098090260000007 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000008 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
1098090260000002 ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸ مزایده
2098090260000006 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000005 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲