موردی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست مناقصات

کدتاریخ ارسالوضعیتموضوع مناقصه:از تاریخ:ساعت:تا تاریخ:ساعت:
1314 1399/07/09 10:28 -خدمات پشتیبانی مرکز اراک1399/07/088:001399/07/1619:00
1313 1399/07/01 11:46 -خدمات نقلیه مرکز ماهشهر1399/07/018:001399/07/0719:00
1311 1399/06/02 13:50 -خدمات پشتیبانی مرکز ماهشهر1399/06/028:001399/06/1019:00

فراخوان مزایده ها

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
2098090260000007 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000008 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
1098090260000002 ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸ مزایده
2098090260000006 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000005 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲