شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی