شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / پژوهش / خدمات / امور مستند سازی و مالکیت فکری

معرفی:

نظر به اینکه ماموریت اصلی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دستیابی به فناوری های مورد نیاز در صنایع پتروشیمی است، مستندسازی دستاوردها، حفاظت و صیانت حقوقی از آنها مبنای هرگونه حرکت بعدی در حوزه تجاری سازی و کسب درآمد از فناوری خواهد بود. در این راستا، امور مستندسازی و مالکیت فکری، به منظور جمع آوری، تدوین و مستندسازی اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی، حفاظت از حقوق مالکیت فکری شرکت، ارائه مشاوره در امور مالکیت فکری به متقاضیان، مشارکت در بهرهبرداری از نتایج پروژههای تحقیقاتی، ثبت، بایگانی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات و نیز اطلاع رسانی در زمینه آخرین دستاوردها در این شرکت بنیان نهاده شده است.

مستند سازی

 

                   .اهداف .ماموریتها .وظایف .بخشها