شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / ارسال و پیگیری مشکلات