شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / فناوری و سیاستگذاری

لیست فناوری­های بومی شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

ردیف

نام فناوری

1

تبدیل گاز طبیعی به متانول

2

تبدیل متانول به پروپیلن (PVM)

3

تبدیل اتیلن به پلی اتیلن سنگین (HDPE)

4

تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن (PP)

5

تولید آمونیاک از گاز طبیعی (NH3)

6

تولید دی­متیل­اتر از متانول  (DME)

7

تولید کاتالیست رودیدم کلراید

8

تولید کاتالیست سنتز متانول

9

تولید کاتالیست LTS

10

تولید کاتالیست سنتز آمونیاک

11

تولید کاتالیست اسید استیک

12

تولید کاتالیست دهیدروژناسیون ایزوبوتان

13

تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز دوغابی

14

تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی

15

تولید کاتالیست MEK

16

تولید شفاف کننده PP

17

تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک

18

تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون(EDC)

19

تولید کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا

20

تولید مخلوط گازهای استاندارد

21

تولید فیلم­های پلی­اتیلنی زیست تخریب­پذیر در دو گرید LD و LLDPE

22

تولید منیزیم  اتوکساید

23

تولید رزین وینیل استر اپوکسی

24

اصلاح فرایند تولید بوتن 1 به روش دیمریزاسیون اتیلن

25

دانش فنی پوشش پلیمری جهت ترمیم و مقاوم‌سازی سازه های بتنی OUTFALL

26

بازیافت آمین

27

تولید زئولیت ZSM-5