کسب دانش فنی تولید برخی مواد شیمیایی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

خبر شماره 1:
کسب دانش فنی تولید متانول خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید انواع گریدهای متانول خالص آزمایشگاهی با خلوص بیش از 98/99% به انجام رسید. کلیه مراحل خالص سازی در مرکز اراک و آزمونهای آزمایشگاهی در مراکز مختلف و از جمله آزمایشگاه پتروشیمی فناوران حاکی از کیفیت عالی محصول بوده است. این محصول همچنین از نظر میزان آب همراه و سایر مواد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار و از جمله محصولات تولیدی شرکت مرک آلمان می باشد.
آقای مهندس مهرداد رجبی مجری طرح اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های متانول خالص آزمایشگاهی تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید متانول خالص را در انواع گریدها داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.

خبر شماره 2:
کسب دانش فنی تولید تولوئن خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید انواع گریدهای تولوئن خالص آزمایشگاهی با خلوص 99/99% به انجام رسید. آزمونهای آزمایشگاهی نشان می دهند که کیفیت این محصول به مراتب بهتر از نمونه های وارداتی موجود در بازار می باشد. این محصول همچنین از نظر میزان آب همراه کمتر از ppm30 و سایر مواد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار و از جمله محصولات تولیدی شرکت مرک آلمان می باشد.
آقای مهندس مهرداد رجبی مجری طرح اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های تولوئن خالص آزمایشگاهی تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید تولوئن خالص را در انواع گریدها داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.

خبر شماره 3:
کسب دانش فنی تولید کلرید پتاسیم خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید کلرید پتاسیم خالص آزمایشگاهی به انجام رسید. آزمونهای آزمایشگاهی نشان می دهند که کیفیت این محصول به مراتب بهتر از نمونه های وارداتی موجود در بازار می باشد. این محصول همچنین از نظر میزان فلزات سمی سرب و آرسنیک و همچنین فلزات کلسیم و آهن و منیزیم و آلومینیوم  و سایر مواد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار و از جمله محصولات تولیدی شرکت مرک آلمان می باشد.
آقای مهندس مهرداد رجبی مجری طرح اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید کلرید پتاسیم خالص آزمایشگاهی را داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.

خبر شماره 4:
کسب دانش فنی تولید سولفات آمونیوم خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید سولفات آمونیوم خالص آزمایشگاهی به انجام رسید. آزمونهای آزمایشگاهی نشان می دهند که کیفیت این محصول به مراتب بهتر از نمونه های وارداتی موجود در بازار می باشد. این محصول همچنین به دلیل استفاده از مواد اولیه خالص و فرایند تولید منحصر به فرد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار می باشد.
آقای مهندس مهرداد رجبی مجری طرح اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید سولفات آمونیوم خالص آزمایشگاهی را داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.

خبر شماره 5:
کسب دانش فنی تولید استات آمونیوم خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید استات آمونیوم خالص آزمایشگاهی به انجام رسید. آزمونهای آزمایشگاهی نشان می دهند که کیفیت این محصول به مراتب بهتر از نمونه های وارداتی موجود در بازار می باشد. این محصول همچنین به دلیل استفاده از مواد اولیه خالص و فرایند تولید منحصر به فرد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار می باشد.
آقای مهندس مهرداد رجبی مجری طرح اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید استات آمونیوم خالص آزمایشگاهی را داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.

خبر شماره 6:
کسب دانش فنی تولید تری کلرو بنزن (TCB)  خالص آزمایشگاهی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

با تلاش متخصصین آزمایشگاه تحقیقات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک کسب دانش فنی تولید تری کلرو بنزن (TCB)  خالص آزمایشگاهی به انجام رسید. حلال TCB مورد نیاز برای دستگاه کروماتوگرافی GPC استفاده می شود که معمولا از شرکت مرک آلمان تهیه می شود بسیار گران بوده و بخش عمده ای از هزینه آنالیز GPC را شامل می شود. کلیه مراحل خالص سازی در مرکز اراک و آزمونهای آزمایشگاهی حاکی از کیفیت عالی محصول بوده است. این محصول همچنین از نظر میزان آب همراه و سایر مواد در حد مطلوبی بوده و بسیار خالص تر از نمونه های موجود در بازار می باشد.
کارشناسان مربوطه اظهار داشتند که این محصول با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های تولیدی شرکتهای مرک و فلوکا بوده و براحتی به دلیل قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر می تواند جایگزین نمونه های وارداتی گردد. که این امر صرفه اقتصادی و خودکفائی را به همراه خواهد داشت.
هم اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک توانائی تولید و همچنین استحصال این محصول را داشته و می تواند نیاز آزمایشگاههای واحدهای پتروشیمی ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را تامین نماید.
۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۰:۱۶
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
تعداد بازدید : ۲,۵۲۴
کد خبر : ۴۴۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید