دسترسی به ساختمان ستاد پژوهش و فناوری پتروشیمی

نقشه و مسیر دسترسی به ستاد

 ملاصدرا، شیرازی جنوبی، ک. سرو پ.27 

4-021-88210206

info@npc-rt.ir

021-88613964