با توجه به فراوانی گازطبیعی در کشور و سختی صادرات گاز طبیعی از یک سو و لزوم ایجاد ارزش افزوده بالاتر از این نعمت خدادای، تبدیلات گاز طبیعی به محصولات پتروشیمیایی اهمیت دوچندانی پیدا نموده است، یکی از ارزشمندترین محصولات این تبدیلات گازی، متانول است که به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع میان دستی و پایین دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا با عنایت به تولید فعلی متانول و طرح های توسعهای در دست اجرای کشور شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گام در کسب دانش فنی تولید کاتالیست متانول برداشته و به این مهم نیز دست پیدا نموده است.

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

 

کاتالیست سنتز متانول شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ترکیبی بسیار فعال بر پایه مس بوده که قابل استفاده در دمای °C300-200 و فشار 10-5 مگاپاسکال است. مشخصات محصول تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد.

 

مشخصات کاتالیست سنتز متانول شرکت پژوهش و فناوری

 

11