1- تبدیل گاز طبیعی به متانول (بصورت مشترک با شرکت لینده)

2- تبدیل متانول به پروپیلن  (PARS MTP)بصورت مشترک با شرکت (Air liquid)

3- تبدیل اتیلن به پلی اتیلن سنگین(HDPE)

4- تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن(PP)

5- تولید آمونیاک از گاز طبیعی  (NH3) (بصورت مشترک با شرکت هدکو)

6- تولید کاتالیست رودیدم کلراید

7- تولید کاتالیست سنتز متانول

8- تولید کاتالیست LTSC

9- تولید کاتالیست سنتز آمونیاک

10- تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز دوغابی

11- تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی

12- تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک

13- تولید رزین وینیل استر اپوکسی

14- اصلاح فرایند تولید بوتن 1 به روش دیمریزاسیون اتیلن

15- بازیافت آمین