شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت خالص سازی حلالهای شیمیایی

این پایلوت دارای دو بخش تقطیر و جذب با ظرفیت 10 کیلوگرم بر ساعت می باشد. در بخش تقطیر از یک برج پر شده به ارتفاع 6 متر استفاده شده که برای خالص سازی حلالهایی از قبیل متانول، هگزان، اتانول و ... استفاده می شود. بعنوان مثال خلوص متانول در آن را به 99.6 می رسانند و در ادامه برای حذف آب موجود در حلال که بین 500 تا 2000 ppm می باشد از سیستم جذب به کمک مولکولار سیو استفاده کرده و آب آن را به زیر 50 ppm می رسانند. نوع مولکولارسیو استفاده شده در سیستم جذب نیز به فراخور حلال مصرفی 3A  یا 4A انتخاب می شود.