شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت پلیمریزاسیون الفین ها در فاز گازی

به منظور دستیابی به دانش فنی و تست کاتالیستهای پلیمریزاسیون فاز گازی الفین ها پایلوت بستر سیال/چرخان  طراحی و راه اندازی شده است.این پایلوت دارای دو راکتورRiserو Downer  می باشدکه قابلیت تولید پلی الفین ها در فاز گازی را دارا می باشد