این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته قابلیت اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز واحدهای نیمه صنعتی مرکز را در طی شبانه روز دارا می باشد.لیست تجهیزات به همراه کاربرد در ذیل آمده است:

ردیف

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

1

Balance

توزین نمونه با دقت 0.0001

2

Balance

توزیننمونهبادقت 0.01

3

Grinder

آماده سازی نمونه ( هموژنه کردن)

4

Heater & Stirrer

حرارت دادن نمونه همراه با همزدن

5

Press

آماده سازی نمونه برای تست دانسیته

6

Conduct&pHmeter

اندازه گیری هدایت و pHنمونه های مایع

7

Vacuum Oven

خشک کردن نمونه ها تحت خلا یا اتمسفر نیتروژن

8

Press Hydrodynamic

آمادهسازینمونهبرایتستدانسیته

9

PH meter

اندازه گیری PH با دقت 0.001

10

Vacuum pomp

تقطیر و صاف کردن تحت خلا

11

Furnace electrical

سوزاندن و خاکستر کردن نمونه ها

12

Circulator

کمکی دستگاه دانسیته متر ستونی

13

MFIZWICK ROELL A flow

اندازه گیری شاخص جریان مذاب پلیمرها

14

MFIZWICK ROELL 4106

اندازه گیری شاخص جریان مذاب پلیمرها

15

Oxygen gas analyzer

اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در گازها

16

Solid Density meter

اندازه گیری دانسیته نمونه های جامد

17

PSD

اندازه گیری اندازه ذرات نمونه های پودر

18

Karl Fischer Coulometer

اندازه گیری آب موجود در نمونه (درصد آب پایین)

19

Karl Fischer Volumetric

اندازه گیری آب موجود در نمونه (درصد آب بالا)

20

Liquid Density meter

اندازه گیری دانسیته نمونه های مایع با دقت 0.0001

21

Bulk Density

اندازه گیری دانسیته نمونه های پودری

22

Column Density meter

اندازه گیری دقیق نمونه های جامد

23

Dew point

اندازه گیری درصد آب نمونه های گازی

24

Oven

خشک کردن نمونه

25

Rheometer

اندازه گیری گرانروی پلیمر

26

Karel fisher heater

دستگاه کمکی برای اندازه گیری درصد رطوبت نمونه های جامد