این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات و دستگاههای پیشرفته و بعضاً منحصر به فرد، توانایی انجام دامنه وسیعی از آنالیزهای مورد نیاز را برای پروژه های پژوهشی مرکز، سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی و  همچنین ارایه خدمات تخصصی به بخش خصوصی را دارد. لیست دستگاهها و تجهیزات مهم موجود در این آزمایشگاه به همراه دامنه کاربرد آنها در جدول ذیل ارایه شده است:

ردیف

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

1

GC

اندازه گیری کمی و شناسایی

2

Melting point

تعیین نقطه ذوب

3

Moisture analyzer

اندازه گیری درصد مواد فرار

4

BET

اندازه گیری سطح ویژه کاتالیست

5

UV-VIS

اندازه گیری کمی عناصر

6

DSC

اندازه گیری آنتالپی، نقطه ذوب و جوش، نقطه ریزش

7

TGA/DTA

اندازه گیری کاهش درصد وزنی بر حسب دما

8

FT-IR

شناسایی کیفی

9

Atomic absorption

اندازه گیری کمی عناصر

10

HPLC/GPC-LT

اندازه گیری کمی و شناسایی

11

GPC-HT

اندازه گیری توزیع جرم مولکولی پلیمر

12

pH meter

تعیینpH محلول

13

Flame photometer

اندازه گیری کمی سدیم، پتاسیم و..

14

Polarogeragh

اندازه گیری کمی عناصر بر حسب ppb

15

Viscometer

اندازه گیری k-valueو وسکوزیته ذاتی پلیمر

16

Karl-fischer

اندازه گیری درصد آب

17

Oven

آماده سازی نمونه های متعدد آنالیزی و پژوهشی

18

OIT

اندازه گیری زمان اکسیداسیون پلیمر