ساختار واحد سیاستگذاری و فناوری:

:small_blue_diamond:رئیس فناوری و سیاستگذاری

:small_blue_diamond:مسئول سیاستگذاری

:small_blue_diamond:مسئول فناوری پتروشیمی

:small_blue_diamond:مسئول بررسی های اقتصادی

:small_blue_diamond:مسئول طراحی سیستمها و ارزیابی پروژه ها


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰