شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان متولی بومی‌سازی دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی،  اصول زیر را به عنوان ارزش‌های بنیادین خود می‌داند:

:small_blue_diamond:حفظ ارزشهای اخلاقی، دینی و کرامات انسانی

:small_blue_diamond:صداقت و شفافیت در ارائه

:small_blue_diamond:رعایت حقوق معنوی دیگران

:small_blue_diamond:مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

:small_blue_diamond:مشارکت عمومی

:small_blue_diamond:پاسخگویی و احترام برای ذی نفعان

:small_blue_diamond:ارزش آفرینی

:small_blue_diamond:استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی

:small_blue_diamond:تقویت خلاقیت و نوآوری

:small_blue_diamond:بهبود مستمر

:small_blue_diamond:حفاظت از حقوق دارایی‌های فکری، خرد جمعی، خلاقیت و نوآوری