امور اداری و آموزش شامل عمدتا" در سه حوزه ذیل فعالیت می‌کند:

-         امور کارکنان : جذب و تامین / حقوق و دستمزد/ خدمات درمانی و رفاهی/ انتقال/ بازنشستگی و خروج

-         برنامه ریزی نیروی انسانی :  انتصاب و ترفیع/ ارزیابی عملکرد/ تعدیل مدرک و تعیین سوابق

-         آموزش :  نیازسنجی/ طراحی و برنامه ریزی/ اجرا / ارزیابی و اثربخشی

که هر فعالیت به نوبه خود شامل زیرشاخه‌‌های ویژه‌ای می‌باشد.