صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز گازی IRSAC 518 &

کاتالیست‌های IRSAC 518 & 530 برای واکنش‌‌های پلیمریزاسیون الفین‌ها در فرآیند فاز گازی کاربرد دارد و از لحاظ عملکرد مشابه کاتالیست اسفریلین بازل (AVANT-Z 218 & 230) می‌باشد.