امور فنی و مهندسی

امور فنی و مهندسی مرکز تهران به عنوان بازوی اجرایی در بخش فنی و آماده سازی شرایط لازم جهت پژوهش در شرکت پژوهش و فناوری به شمار می آید. این امور مشتمل بر بخش های کارگاه مکانیک، کالیبراسیون و ابزار دقیق می باشد. طبقه بندی فعالیت های این امور از حیث نوع فعالیت به سه بخش ذیل تقسیم میشوند که اهم فعالیت های هر بخش در ادامه ذکر می شود.

     1-  تعمیرات و نگهداری

2-  کالیبراسیون

3-ساخت و آماده سازی ست آپ

تعمیرات و نگهداری:

تعمیرات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی‍‌، تجهیزات اصلی ست آپ ها و ابزار دقیق، بروز رسانی و رفع عیوب کنترلی و اتوماسیون توسط پرسنل فنی امور و در صورت نیاز از طریق برون سپاری به شرکت های دارای صلاحیت لازم، در این قالب تهیه و اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، دوره ای و اضطراری منطبق بر روش های اجرایی را انجام می دهند.

کالیبراسیون:

نظر به اهمیت اعتبار بخشی به نتایج آزمایشات و تحقیقات بخش پژوهش کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق موجود در ست آپ ها و آزمایشگاه های شرکت بسیار ضروری است؛ لذا امور فنی و مهندسی با تجهیز و توسعه بخش کالیبراسیون بصورت دوره ای وظیفه کالیبراسیون تجهیزات را توسط تجهیزات مرجع خود و یا درصورت نیاز از طریق برون سپاری به شرکت های مرجع انجام میدهد.

ساخت و آماده سازی ست آپ:

از آنجا که ست آپ های پژوهشی به عنوان ابزار پژوهش نقش اصلی در فرایند پژوهشی را به عهده دارند و با عنایت به کاهش وابستگی به شرکت هایخارجی در ساخت ست آپ ها،نگهداری و بروزرسانی ست آپ های موجود، اجرای تغییرات لازم متناسب با نیاز شرکت جهت آزمودن کاتالیست های بومی، ساخت ست آپ های آزمون فرایندهای جدید و تجهیز و اتوماسیون دستگاه های مختلف را انجام می دهد.


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰