گزارش تصویری از دریافت لوح تقدیر خانم حمیدزاده

حمیدزاده

حمیدزاده

حمیدزاده

حمیدزاده

حمید

حمیدزاده

حمیدزاده  

حمیدزاده

حمیدزاده

اطلاعات بیشتر از لینکهای ذیل قابل دسترسی است:

1)      http://eghtesadbartar.ir/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7/

2)      http://aftabnews.ir/fa/news/259144/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

3)       http://isna.ir/fa/news/93060804343/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

4)      http://www.nipna.ir/fa/album/228

5)      http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Feghtesadbartar.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%2F&ei=_gMEVKWFLoHfaKyogiA&usg=AFQjCNGHijS2LOY174CujBuYZKCKDXhT6Q

6)      http://aftabnews.ir/fa/news/259144/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

7)      http://www.jomhourieslami.com/1393/13930609/13930609_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0002.html

8)      http://www.shenasname.ir/didgah/2745-jashnvare93.html

 

 

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۰:۴۸
روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
تعداد بازدید : ۱,۶۷۰
کد خبر : ۸۸۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید