شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / دستیابی به دانش فنی فرآیند تولید VAM

دستیابی به دانش فنی فرآیند تولید VAM

 

دستیابی به دانش فنی فرآیند تولید VAM

پایلوتی با ظرفیت تولید 3 کیلوگرم وینیل استات مونومر در ساعت در این مرکز به بهره برداری رسیده است. فرآیند تولید VAM در این پایلوت بر اساس واکنش اتیلن، اسید استیک و اکسیژن در فاز گازی در حضور کاتالیست در راکتور بستر ثابت لوله ای انجام می‌شود. VAM تولیدی هدف گذاری شده با لیسانس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال حاضر با خلوص 99.9% و 0.1% ترکیبات سبک می باشد که با بهینه سازی دانش فنی، تولید محصول خالص تر تا آستانه 99.95% امکانپذیر است.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶