شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید اپوکسی وینیل استر رزین

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید اپوکسی وینیل استر رزین

 

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید اپوکسی وینیل استر رزین

پایلوتی در مقیاس 100 کیلوگرم در هر بچ بمنظور توسعه و تولید گریدهای جدید اپوکسی وینیل استر رزین در مرکز منطقه ویژه راه اندازی شده است.

فرآیند تولید رزین اپوکسی وینیل استر بر پایه واکنش استریفیکاسیون میان گروههای کربوکسیلیک اسیدهای تک عاملی نظیر متا اکریلیک اسید و دو عاملی نظیر مالئیک اسید با واحدهای اپوکسی در حضور کاتالیزورهای بازی نظیر تری اتیلن آمین طراحی شده است. واکنش در محدوده دمایی 90 الی 120 درجه سانتیگراد تحت اتمسفر گاز نیتروژن و فشار 1 بار انجام می شود.  تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰