شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (PVM)

دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (PVM)

 

دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (PVM)

شرکت پژوهش و فناوری بمنظور توسعه دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن، توسعه و تست کاتالیستهای فرآیند PVM و ... امکاناتی نظیر ست آپ، پایلوت و دمو پلنت PVM را در مرکز منطقه ویژه فراهم نموده است. در این فرآیند متانول به عنوان خوراک طی دو مرحله واکنش به گستره ای از هیدرو کربن های پارافین والفینی تبدیل می شود. در مرحله اول واکنش، متانول در یک واکنش کاتالیستی به دی متیل اتر تبدیل شده و سپس در مرحله دوم محصول میانی دی متیل اتر در یک واکنش کاتالیستی دیگر شرکت کرده و محصول پروپیلن تولید می گردد. در نهایت پس از خالص سازی محصول بدست آمده طی چند مرحله تقطیر، پروپیلن با گرید پلیمر حاصل می شود. شایان ذکر است LPG  و بنزین پیرولیز از محصولات جانبی این فرآیند می باشند.

1-    PVM Setup: با ظرفیت شارژ 90 الی 140 گرم کاتالیست ZSM-5، 36 الی 52 گرم کاتالیست گاما

                          آلومینا و امکان برقرارری جریانهای برگشتی C2، C4 و C5/C6

2-    PVM Pilot:  با ظرفیت شارژ  5/1 کیلوگرم کاتالیست ZSM-5،‌ مجهز به برج جداسازی دی پروپانایزر و

                         دی هگزانایزر، DME Scrubber و کمپرسور

3-    PVM Demo Plant: با ظرفیت تولید 40 گیلوگرم پروپیلن گرید پلیمر در ساعتتاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۱۹