شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به اولفین های سبک MTO

دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به اولفین های سبک MTO

 

دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به اولفین های سبک MTO
در این زمینه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اقدام به ساخت پایلوتی با ظرفیت خوراک 5 تا 10 کیلوگرم متانول در ساعت بمنظور کسب دانش فنی فرآیند MTO، تست عملکرد کاتالیست SAPO34 و انجام پژوهشهای فرآیندی MTO نموده است.

واکنش هایی که در این فرآیند اتفاق میافتد شامل دو مرحله می باشد. در مرحله اول متانول به دی متیل اتر (DME) و آب تبدیل شده و در مرحله بعد DME به اتیلن و پروپیلن تبدیل می شود. نسبت تولید بین اتیلن و پروپیلن به کاتالیست، تکنولوژی و پارامترهای واکنش بستگی دارد . کاتالیست مورد استفاده SAPO-34 است که در یک راکتور بستر سیال انجام می شود. کاتالیست هایی که کُک می گیرند به صورت پیوسته از راکتور خارج شده و وارد راکتور احیاء می شوند. هوا یا اکسیژن به راکتور احیاء وارد شده و با کُک واکنش داده و دی اکسید کربن تولید می شود و در نهایت کاتالیست ها بازیابی می شوند. محصول تولید شده از راکتور خارج شده و وارد بخش جداساز می شود تا آب و DME واکنش نداده و از آن جدا شود. سپس جریان اُلفین وارد برج تقطیر شده تا اتیلن، پروپیلن، گاز سوخت و هیدروکربن­هایی که دارای نقطه جوش متوسط هستند از هم جدا شوند. نسبت پروپیلن و اتیلن تولیدی می­تواند بین 1/3 تا 1/8 تنظیم شود.تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۲