شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید متانول

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید متانول

 

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید متانول

پایلوتی با ظرفیت تولید 5/1 تا 2 کیلوگرم متانول در ساعت در مرکز منطقه ویژه در حال بهره برداری می باشد. این پایلوت شامل دو بخش ریفرمر و راکتور سنتز متانول می باشد. در بخش ریفرمر گاز طبیعی سولفور زدایی شده بهمراه بخار در مجاورت کاتالیست به گاز سنتز تبدیل می شود. هیدروژن و اکسیدهای کربن تولید شده در بخش ریفرمر پس از عبور از یک راکتور بستر کاتالیستی به متانول نبدیل می شود.

بومی سازی دانش فنی تولید متانول، امکان بررسی سنتیک های مختلف ارائه شده و مقایسه و پیش بینی آنها با داده های تجربی یک راکتور همدما، بررسی الگوریتم های مختلف کنترل در کنترل بهینه، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی (مثل سرعت فضایی) بر میزان تولید متانول و نیز محصولات جانبی از قابلیتهای این پایلوت می باشد.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۳