شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش های فنی فرآیندهای مرسوم و پیشرفته کلر آلکالی

بومی سازی دانش های فنی فرآیندهای مرسوم و پیشرفته کلر آلکالی

 

بومی سازی دانش های فنی فرآیندهای مرسوم و پیشرفته کلر آلکالی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بمنظور بومی سازی دانش های فنی فرآیندهای مرسوم و پیشرفته کلر آلکالی اقدام به ساخت پایلوتی با ظرفیت تولید 570 کیلوگرم کلر و 642 کیلوگرم کاستیک در سال نموده است. فرآیند کلرو آلکالی غشایی یکی از اختصاصی ترین و سازگارترین فرآیندها با محیط زیست برای تولید گاز کلر و سود سوزآور می باشد. از این جهت ازریابی این فرآیند در پایلوت بمنظور درک عملکرد سِل و بهینه سازی این فرآیند ضروری به نظر می رسد. هدف از ساخت این پایلوت، مطالعه و بررسی پارامترهای فرآیندی شامل دانسیته جریان، دمای سِل، pH، غلظت آب نمک، تاثیر سرعت جریان الکترولیت همراه با گذشت زمان بر روی ولتاژ دو سر سِل، درجه تبدیل سود و میزان کلر تولیدی می باشد.

 از آنجایی که مهمترین عامل موثر بر اقتصاد فرآیندهای کلر آلکالی مصرف انرژی الکتریکی می باشد، گاهاً تغییرات تکنولوژی در ساختار سل، الکترودها و ممبران منجر به کاهش مصرف انرژی به میزان فابل توجهی می شوند. لذا فعالیتهای پژوهشی در این راستا از دیگر پتانسل های این پایلوت باشد.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۰