آزمایشگاه پژوهشی پلیمر

فعالیتهای صورت گرفته درآزمایشگاه پلیمر مرکز تهران به صورت کلی شامل، آماده سازی ساپورت، ساخت کاتالیست در مقیاس آزمایشگاهی و تست پلیمر میباشد که به دستگاههایی از قبیل الک شیکر و کارل فیشر جهت اندازه گیری میزان PSD و BD برای پلیمرهای ساخته شده تجهیز شده است.

این آزمایشگاه دارای کلیه تجهیزات ، دستگاهها و Set up های مورد نیاز جهت آماده سازی ساپورت کاتالیست ، ساخت کاتالیست و تست نمونه های پلیمری ساخته شده جهت اندازه گیری میزان اکتیویته کاتالیست ساخته شده نیز میباشد.

1. دستگاههای آنالیزی آزمایشگاه پلیمر

1. دستگاه الک شیکر:

از این دستگاه جهت اندازه گیری میزان PSD (Particle Size distribution) یا توزیع اندازه ذرات  استفاده میشود که دارای نرم افزار جهت رسم گراف و ثبت نتایج در کامپیوتر مجهز میباشد.

2. دستگاه کارل فیشر:

از این دستگاه جهت اندازه گیری میزان آب و رطوبت موجود در حلالهای هیدروکربنی در ساخت کاتالیست  استفاده میشود.

3. دستگاه پتانسیومتر:

مورد استفاده این دستگاه در اندازه گیری میزان کلر و آلومینیوم موجود در کاتالیست میباشد.

 

2. دستگاهها و تجهیزات عمومی آزمایشگاه:

1. Setup ساخت کاتالیست

2. Setup آماده سازی ساپورت کاتالیست با همزن دور بالا(0~20000 rpm)

3. دستگاه    Wire Maker

4. آون تحت خلاء جهت نگهداری محصولات پلیمری

5. دستگاه نیتروژن ژنراتور

6. Glove Box جهت نگهداری کاتالیست و ساپورت کاتالیست در محیط فاقد هوا

7. سیستم خشک نمودن حلالهای هیدرو کربنی جهت کاهش میزان رطوبت آنها

 

3. فعالیتهای در حال اجرا در آزمایشگاه پلیمر:

1.  آماده سازی ساپورت کاتالیست

2. ساخت کاتالیست زیگلر ناتا

3. تست کاتالیست ساخته شده در واحد پلیمریزاسیون

4. تعیین میزان   PSD و BD

5. ثبت نتایج جهت مقایسه آماری  میزان اکتیویته کاتالیستهای ساخته شده گذشته تا به حال در سیستم کامپیوتری آزمایشگاه

 

4. نتایج حاصل از فعالیتهای صورت گرفته در آزمایشگاه پلیمر

1. راه اندازی     Setup ساخت کاتالیست در مقیاس آزمایشگاهی

2. تعیین روش بهینه آماده سازی ساپورت کاتالیست

3. ساخت بیش از 50 نوع کاتالیست زیگلر ناتا  با استفاده از روشهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی

4. تعیین روش مناسب برای ساخت کاتالیست در مقیاس های بالاتر