آزمایشگاه آنالیز پلیمر

در این آزمایشگاه برخی آزمون‌های حرارتی و فیزیکی بر روی نمونه‌های پلیمری به شکل پودر ، گرانول و فیلم یا ورقه انجام می‌گردد. قبل از انجام آزمون‌های فیزیکی نمونه‌ها در شرایط دمایی 23 درجه سانتیگراد (با محدوده 2+ و2- درجه سانتیگراد) نگهداری می‌شوند.

    آزمون‌ها بر اساس تست متد‌های ASTM , ISO ودر مواردی بر اساس شرایط مورد نظر متقاضی انجام می‌گردد.

         عناوین آزمون‌ها به شرح زیر می‌باشد:

· آنالیز حرارتی (دستگاه DSC)

· اندازه‌گیری مقاومت حرارتی در حضور نیتروژن (دستگاه DSC)

· اندازه‌گیری مقاومت حرارتی در حضور اکسیژن OIT (دستگاه (DSC 

· اندازه‌گیری ظرفیت حرارتی ویژه cp (دستگاه (DSC  

· اندازه‌گیری خواص رئومتریک در مد نوسانی (دستگاه RMS)

· اندازه‌گیری خواص رئومتریک در مد چرخشی  (دستگاه RMS)

· اندازه گیری شاخص جریان مذاب (دستگاه MFI)

· اندازه گیری دانسیته پلیمر به روش ستونی (دستگاه Three Columns Densitometer)

· اندازه‌گیری توزیع اندازه ذرات  (دستگاه PSD

·   Weathering(دستگاه (Xeno test Beta