آزمایشگاه پژوهشی غیرپلیمری

مقدمه 

گروه پژوهش‌های شیمیائی با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و زبده صنعتی، دانشگاهی و سایر مراکز پژوهشی کشور، و همچنین برخورداری از تجهیزات و امکانات در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، در راستای برنامه‌های راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که همانا تامین نیازهای این صنعت می‌باشد فعالیت می‌نماید. از سوی دیگر برای بهره برداری هر چه بیشتر از پتانسیل‌های موجود در داخل کشور اقدام به تشکیل تیم‌های پژوهشی متشکل از کارشناسان و مهندسان خبره مجتمع‌های پتروشیمی، مشاوران و اساتید دانشگاهی، پژوهندگان مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی نموده است..

 

آزمایشگاه پژوهشی غیر پلیمری

          فعالیت هایی که در این آزمایشگاه انجام می شود شامل موارد زیر است :

           1- سنتز کاتالیست MTP .

           2- اسید استیک

           3- آماده سازی زئولیت ، پایه و پروموترکاتالیست .

           4- تهیه نانوکامپوزیت پلی استایرن به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم ATRP .

 

شرح مختصر پروژه های خاتمه یافته نیمه اول سال  1388

  

اسم پرو‌ژه:

تهیه نانوکامپوزیت پلی استایرن به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم (ATRP)

هدف:

با توجه به تولید پلی استایرن در مجتمع پتروشیمی تبریز، هدف از انجام این پروژه تهیه محصولی است که دارای ساختار مولکولی منظم تر از محصول تولید داخل و هم چنین دارای خواص به مراتب بالاتر نسبت به محصول پلی استایرن تولید پتروشیمی تبریز باشد.

 

نتایج به دست آمده:

1- تهیه پلی استایرن با وزن مولکولی کنترل شده با زمان

2- تهیه پلی استایرن با توزیع وزن مولکولی کنترل شده

3- تهیه نانوکامپوزیت پلی استایرن با وزن مولکولی کنترل شده

4- تهیه نانوکامپوزیت پلی استایرن با توزیع وزن مولکولی کنترل شده

5- بالا بردن خواص حرارتی پلی استایرن تولیدی با استفاده از پخش کردن ذرات نانو در ماتریس پلیمری

6- بالا بردن خواص مکانیکی پلی استایرن تولیدی با استفاده از پخش کردن ذرات نانو در ماتریس پلیمری

7- بالا بردن خواصی مانند ویسکوزیته کمپلکس و مدول و دمای تخریب  در مورد پلی استایرن تولیدی با استفاده از پخش کردن ذرات نانو در ماتریس پلیمری