آزمایشگاه کروماتوگرافی

دستگاه کروماتوگرافی برای شناسایی و اندازه گیری مقادیر ترکیبات موجود در نمونه های متفاوت بکار میرود.

 با توجه به اینکه هدف از تعریف پروژه ها در شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی بهبود شرایط عملیاتی و ساخت کاتالیستهای مختلف در صنعت پتروشیمی می باشد لذا این آزمایشگاه نیز خود را

برای آنالیز نمونه های ارسالی از پروژه های مختلف تجهیز نموده است. با توجه به اصول اولیه آزمایشگاهها تمامی برق دستگاهها توسط UPS از شرکت BOORI ساخت ایتالیا حمایت می گردد و

گازهای مصرفی نیز توسط دستگاههای تولید گاز خالص از شرکت Dumnik Hannter ساخت انگلستان تامین میگردد .هوای آزمایشگاه در دمای 25 درجه سانتیگراد  ثابت است و گازهای استاندارد برای

کالیبراسیون دستگاهها نیز از شرکتهای معتبر سازنده گاز تامین شده است برای ساخت متدهای مورد استفاده در این آزمایشگاه از مراجع معتبر مانند ASTM استفاده شده است.

 

در ادامه به تفکیک، توانائی های این آزمایشگاه را معرفی خواهیم کرد:

 

1.   اندازه گیری هیدروکربنهای سبک (گازی) در مقیاس ppm و درصد.

2.   اندازه گیری هیدروکربنهای سنگین (مایعات 6 تا 15کربنه) در مقیاس ppm و درصد بصورت تفکیک یا متدهای PONA  و DHA .

3.   اندازه گیری گازهای بی اثر(H2,N2,O2) در مقیاس درصد.

4.   اندازه گیری میزان ppm آب در نمونه های گازی(نقطه شبنم).

5.   اندازه گیری میزان ppm اکسیژن در نمونه های گازی.

6.   اندازه گیری گازهای منوکسید و دی اکسید کربن در مقیاس ppm و درصد.

7.   اندازه گیری باقیمانده منومرها در پلیمرها به روش استخراج.

8.   اندازه گیری باقیمانده ترکیبات سبک در پلیمرها و مایعات به روشHead Space

9.   طراحی  و Modification  دستگاه ، متدسازی ، شناسائی و کالیبراسیون برای تمام آزمونهای GC مربوط به مواد نفتی.

10.   مشاوره در طراحی و ساخت آزمایشگاههای کروماتوگرافی

دستگاههای موجود در آزمایشگاه در لیست دستگاههای آزمایشگاه کروماتوگرافی قابل بررسی می باشد.