آزمایشگاه آنالیز کاتالیست

       در این آزمایشگاه برخی آزمون های کاتالیستی بر روی نمونه های کاتالیستی به شکل پودر ، گرانول و فیلم یا ورقه انجام می گردد. این آزمون ها براساس تست متدهای منطبق بر کتابچه های دستگاهها و در مواردی براساس شرایط مورد نظر متقاضی انجام می گردد .

       عناوین آزمون ها به شرح زیر می باشد :

  • اندازه گیری کلیه فلزات و ترکیبات با دستگاه  UV - VISIBLE .
  • تهیه آب  HPLC  GRADE  با دستگاه دیونایزر  PURE LAB .
  • اندازه گیری درصد  ABRASION &ATTRITION   و مقاومت کاتالیست در مقابل سایش .
  • اندازه گیری احیا به روش برنامه ریزی دمایی TPR  .
  • اندازه گیری اکسیداسیون به روش برنامه ریزی دمایی  TPO .  
  • اندازه گیری جذب شیمیایی N20 - CHEMISORBTION  .
  • اندازه گیری واجذب به روش برنامه ریزی دمایی TPD  .
  • کار با دستگاه  MINI SPRAY DRYER .
  • اندازه گیری مساحت سطح کاتالیست  BET ,BJH , DFT .
  • اندازه گیری دانسیته توده ای کاتالیست BET