شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از پروپوزال‌های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که در راستای طرح‌های اولویت‌دار شرکت می‌باشند؛ حمایت می‌نماید. ارزیابی پروپوزال‌های دانشجویی بر اساس اولویت موضوع پیشنهادی، سوابق‌کاری پیشنهاد دهندگان، تجهیزات و امکانات موجود در دانشگاه جهت اجرای پروژه صورت می‌گیرد. جهت عقد قرارداد، پس از مطالعه شیوه اجرای فرایند حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، فایل متنی(word)  فرم‌های زیر را دریافت (دانلود) و تکمیل نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:small_orange_diamond:بارگذاری پایان نامه و قرارداد در سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران(مپفا)