شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / فناوری قابل عرضه / طرح های پیشنهادی / فناوری خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

یکی از پدیده ­های نامطلوب در صنایع گاز (پالایشگاه­های شیرین سازی گاز) و صنایع پتروشیمی (فرایندهای تولید اوره و آمونیاک) که به وفور دیده می­شود، مستعمل شدن آمین زودتر از مدت زمان در نظر گرفته شده به منظور بهر­ه­ برداری می­ باشد، که باعث افزایش هزینه­ های جاری واحد شده و در نهایت کاهش IRR را به همراه دارد. آلوده شدن آمین ها از جمله متیل دی اتانول آمین MDEA در فرایند شیرینسازی، به برخی آلاینده های شیمیایی (اتیلن گلایکول MEG، آنتی فومها و هیدروکربنهای سنگین و روغنها) و نمکهای مقاوم حرارتی HSS   و HSAS   فاسد شدن آمین و ذرات و یون های فلزی که توسط کربن اکتیو قابل جذب شدن نیستند، باعث خوردگی تجهیزات، تعویض سریع فیلترها، ایجاد کف در برجهای جذب و ... میشود، که مشکلاتی را در فازهای مختلف پارس جنوبی ایجاد نموده است. ضمنا طبق دستورالعمل صاحب لیسانس، بایستی پس از مدتی آمین مستعمل با آمین جدید تعویض شود، که به دلیل قیمت بالای آن و مسائل تحریم، پالایشگاههای کشور درخصوص تعویض و جایگزینی آن با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.

نظر به اینکه یکی از اهداف شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شناسایی و رفع مشکلات فرایندی مجتمعهای تولیدی و ارائه خدمات علمی و پژوهشی و فنی به آنهاست، این شرکت مبادرت به برنامه­ ریزی و اجرای پروژه­های هدفمند به منظور دستیابی به دانش فنی بازیابی آمین مستعمل نمود، به گونهای که فرایند طراحی شده این قابلیت را دارا است که آمین مستعمل را تبدیل به آمین با درجه خلوص بالای 99% نماید.

مشخصات فنی فناوری خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

 

خوراک واحد که مخلوطی از MDEA، آب، MEG و آلودگی­های دیگر می­باشد، با دبی مشخص وارد ظرف Reclaiming   میشود. با خروج ترکیبات سبک از Reclaiming  ترکیبات سنگین شامل نمکهای مقاوم و سایر آلودگی­ها که دارای ویسکوزیته بالایی هستند در ته Reclaiming جمع می­شوند که تخلیه خواهند شد. بخارات خروجی از Reclaiming شاملMDEA ، آب و EMG می­باشد که وارد برج خلاء می گردند. بخارات خروجی بالای برج شامل آب و MEG بوده که در کندانسور کندانس شده و بخشی از آن به صورت رفلاکس به برج برگشت داده می شود و بخش دیگر در تانک ذخیره می­گردد. جریان پایین برج که MDEA و محصول اصلی واحد است در تانک ذخیره جمع آوری می‌گردد.

نمودار ساده جریان فرایند

 

واحد بازیافت آمین مستعمل شامل بخشهای ذخیره سازی خوراک و محصولات، سیستم Reclaiming و برج خلاء  می‌باشد. در شکل 1 نمودار ساده جریان فرایند واحد ارائه گردیده است.

 

ش

 

شکل 1- نمودار ساده جریان فرایند بازیافت آمین مستعمل

- مشخصات خوراک و محصول

 

جدول 1 مشخصات خوراک مورد نیاز و محصول تولیدی در واحد بازیافت آمین را نشان می­دهد.

جدول 1- مشخصات خوراک مصرفی  ومحصول تولیدی در واحدهای بازیافت آمین*

س

- مشخصات یوتیلیتی

جدول 2- مشخصات آب مصرفی در واحدهای بازیافت آمین

 

11

جدول 3- مشخصات بخار مصرفی در واحدهای بازیافت آمین

 

111

 

محصولات جانبی و دور ریز واحد

محصول جانبی فرایند، جریان بالای برج خلاء شامل آب و MEG است که قابل استفاده مجدد می باشد. از این رو مرحله جداسازی آب و MEG در طراحی واحد لحاظ نگردیده است. جریان Waste واحد فقط در بخش Reclaiming  می­باشد، که مقدار آن بستگی به میزان ترکیباتHSS های موجود در خوراک دارد. زمان تخلیه مخزن Reclaiming بعد از انجام آنالیز  HSSبر روی محصول خروجی مشخص میگردد. پیش بینی می­شود میزان تلفات واحد 2-2/5 درصد میزان خوراک واحد باشد.