واحد های نیمه صنعتی پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن در مرکز اراک اجرا و راه اندازی شده است.

واحد نیمه صنعتی پلی اتیلن سبک خطی در مرحله اجرا می باشد.