این امور با استفاده از تخصص پژوهندگان متعهد با درجه دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های شیمی، مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر از توانمندی بالایی جهت اجرا و نظارت بر فعالیتها و پروژه های پژوهشی مصوب شرکت (در قالب سند نقشه راه گروههای مختلف پژوهشی شرکت) برخوردار است. این امورعلاوه بر انجام پژوهشهای بنیادی،شامل واحدهای نیمه صنعتی؛ پایلوتهای پژوهشی و ستاپهای پژوهشی می باشد