شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / واحدهای پایلوتهای پژوهشی

پژوهندگان شرکت پس از انجام پژوهش در فاز آزمایشگاهی برای انجام فرآیند بزرگسازی مقیاس و اجرای پروژه در فاز پایلوت؛ پروژه های خود را به این مرکز سپرده و پایلوتهای مذکور توسط پژوهندگان این مرکز طراحی شده  و پس از  اجرا تحویل واحد پایلوتهای پژوهشی می گردد تا راه اندازی آنها انجام پذیرد
 این پایلوتها عمدتا بگونه ای طراحی و اجرا می شوند که قابلیت استفاده برای فرآیندهای مرتبط را داشته باشند و چند منظوره لحاظ می گردند.