شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی