شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای هم رسوبی