شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای زیگلرناتا

این پایلوت جهت ساخت کاتالیستهای زیگلر ناتا جهت پلیمریزاسیون الفینها و انجام پژوهش در این حوزه طراحی و اجرا شده است و تاکنون کاتالیستهای SAC 510 ؛ کاتالیست مشابه PZ ؛ کاتالیست مشابه PZ  بهینه شده؛ کاتالیست پلی پروپیلن و کاتالیست فاز گازی جهت پتروشیمی لرستان در این پایلوت تولید شده است.

این پایلوت چند منظوره جهت کسب دانش فنی تولید مواد شیمیایی و مواد افزودنی با ارزش افزوده بالا در مقیاس پایلوت طراحی و اجرا شده است و جهت پروژه های مانندتولید ایرگانوکس؛ شفاف کننده پلی پروپیلن؛ پپرازین؛ نئوپنتیل گلایکول؛ منیزیم اتوکساید و فورمیل مورفولین استفاده می شود.