شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / واحد نیمه صنعتی پلی اتیلن سنگین

در این واحد مواد اولیه شامل مونومر اتیلن، کومونومر و هیدروژن در حضور کاتالیست وکوکاتالیست در محیط هگزان وارد واکنش شده و در راکتورهای CSTR، که بصورت سری و یا موازی با ترکیب دو و یا سه راکتوره قرار گرفته اند، به پلیمر با مشخصات کیفی مورد نظر تبدیل می گردد. سپس با انتقال پودر دوغابی پلیمر حاصل به یک سانتریفوژ، هگزان از آن جدا شده و در بخش بازیابی هگزان پس از جداسازی واکس مجددا وارد چرخه تولید می گردد. پودر پلیمر مرطوب هم در یک Dryer با نیتروژن خشک و پس از ذخیره در سیلوهای واسطه به بخش گرانول سازی منتقل می گردد. در این بخش پودر خشک با افزودنیهای لازم در اکسترودر حالت مذاب مخلوط و تبدیل به گرانول شده، پس از خشک سازی در سیلوهای مربوطه هموژن و سپس در جامبوهای دو لایه بسته بندی می گردد.