English | فارسی
  
 تیم پژوهشی غشاءهای اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و الترافیلتراسیون 
کاربرد فناوری غشاءهای میکروفیلتراسیون (MF)، الترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) در صنایع پتروشیمی شامل خالص‌سازی و بازیافت محصولات و اغلب تصفیه پساب و تأمین آب یوتیلیتی می باشد. به منظور توسعه این تکنولوژیها در صنایع پتروشیمی ایران، گروه پژوهشی فناوری‌های نوین اقدام به ایجاد مرکز پژوهشی غشاء و فرایندهای غشائی نموده است که یکی از زیرشاخه های آن گروه MF/UF/NF/RO می باشد. ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیت‌ها و پژوهش‌های آینده مجتمع‌های پتروشیمی در حوزه زیست‌فناوری با ایجاد این تیم پژوهشی امکان‌پذیر خواهد شد.
 اهداف کلی و فعالیت ها:
  • توسعه دانش فنی فرایندهای غشایی
  • ساخت غشاءها در مقیاس صنعتی
  • بررسی پتانسیل استفاده از فرایندهای غشائی در صنایع گاز، نفت و پتروشیمی
  • رفع مشکلات واحدهای فرایندهای غشایی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور
  • امکان سنجی استفاده از فرایندهای غشائی در بازیابی محصولات پتروشیمی
  • تقلیل مصرف انرژی با جایگزینی فرایندهای غشائی با فرایندهای رایج پر مصرف
  اولویت ها:
  • طراحی و ساخت ستاپ و پایلوت برای تست غشاءهای آزمایشگاهی و صنعتی
  • دستیابی به فرمولاسیون ساخت غشاءهای اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و الترافیلتراسیونو  بهینه سازی شرایط ساخت غشاءها
  • تصفیه پساب های صنعت پتروشیمی با استفاده از فرایندهای غشائی

تاریخ بروزرسانی : ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۰۹:۳۵
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۴