English | فارسی
  
 تیم پژوهشی الکتروشیمی 
اهداف کلی 
 • تشکیل پایگاهی به منظور توسعه کاربرد الکتروشیمی در واحدهای تولیدی 
 •  آشنائی با پتانسیلهای موجود  در کشور درزمینة الکتروشیمی
 • ایجاد ارتباط بین صنعت ودانشگاه
 • ایجاد امکاناتی به منظور بالفعل نمودن پتانسیلهای تحقیقاتی مرتبط درسطح کشور
 • شناسائی وجذب نیروهای متخصص 
 • کمک به ارتقاء و انتقال دانش فنی اعضا داخل و خارج از مجموعه پتروشیمی بوسیلة انجام بازدید واحدهای تولیدی ، تشکیل جلسات ، شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و تبادل نظر در مورد مشکلات و نوآوریهای صنعت الکتروشیمی 
 • هدایت فعال پروژه های تحقیقاتی مرتبط به منظور
  -  تعریف پروژه در زمینه کاربرد فرایندهای  الکتروشیمیایی در صنعت پتروشیمی
  - بررسی دقیق مراحل تنظیم بودجه تخصیص هزینه های بالاسری منطقی ، انتخاب مجریان متخصص، بررسی دقیق پیشرفت پروژه، جلوگیری از انجام فعالیتهای غیر مرتبط و یاتکراری
  - هدایت پروژه ها درجهت برنامة استراتژیک  وسودآور برای شرکت پژوهش وفناوری
  - بررسی ونظارت بر برنامة زمان بندی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تیم پژوهشی 
  - بررسی دقیق و به تفکیک پروژه های پیشنهادی شامل هدف، مراحل اجرائی، تخصصهای مورد نیاز، استفاده ازامکانات موجود. بر اساس نقد وبررسی اعضا 
  - نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه ها
  - رعایت الویت درتصویب پروژه ها بر حسب نیاز واحدهای تولیدی پتروشیمی
  - حمایت از پایان نامه های دانشگاهی
اولویت‌ها 
 • انجام تحقیقات در جهت رفع نیازها و مشکلات واحدهای تولیدی پتروشیمی
 • دستیابی به دانش فنی روز دنیا 
 • بهبود و ارتقاء فرآیندهای فعلی 
 • بررسی مراحل تبدیل و یا اصلاح فرایندهای فعلی پتروشیمی به فرایندهای با بهره وری بالاتر و مصرف انرژی کمتر و دوستدار محیط زیست
زیر گروهها:
1. کلر آلکالی
2. پیل سوختی
3. الکتروسنتز

1-کلر آلکالی 
این تیم در آغاز کار خود را با تمرکز روی صنعت کلر الکالی آغاز نمود. باتوجه به مشکلات متعددموجود واحدهای کلرآلکالی ازجمله:
 • تصفیه نادرست نمک و تولید آب نمک آلوده
 • خوردگی تجهیزا ت فرایندی و مشکلات موجود در تعمیر و ساخت تجهیزات تیتانیمی
 • آلودگیهای زیست محیطی بدلیل نشت جیوه در واحدهای جیوه ای
 • برق مصرفی بالا 
 • عدم استفاده بهینه از آند وغشا بدلیل وضعیت نامناسب الکترولایزرها
 • پوشش دهی آندها توسط هزینة بسیار گزاف جهت پوشش دهی وحمل ونقل 
 • هزینه بالای خرید غشا از منابع خارجی
 • عدم دسترسی به تکنولوژی تست آندهای پوشش داده شده خارجی 
پس از بازدیدهای صورت گرفته و بررسی مشکلات عمدة واحدهای کلر آلکالی و همچنین بررسی مطالعاتی اولیه روی بازار کلر آلکالی، تشکیل این تیم تحقیقاتی درسال 1382 مصوب گردید. از آن تاریخ تاکنون این تیم تحقیقاتی کوشیده است تا با انجام بازدید از واحدهای تولیدی کلرآلکالی ، اطلاع ازمشکلا ت این واحدها وتعریف این مشکلات به صورت پروژه های تحقیقاتی در جلسات ماهیانه، شناسائی نیروهای متخصص صنعتی و دانشگاهی و بازدید از کارخانجات خصوصی تولیدکلردرجهت تحقق اهداف شرکت پژوهش وفناوری درراستای برنامه استراتژیک و ارتقاء دانش فنی در این صنعت پتروشیمی  گام بردارد. 

دستاوردها
 • ساخت پایلوت کلر آلکالی برای اولین باردر کشور 
 • ساخت پایلوت بازیافت غشاء و اجرای طرح بازیافت و ساخت مجدد غشاء از غشاهای مصرفی صنعت کلر-آلکالی 
 • پوشش دهی مجدد آندهای مصرفی صنعت کلر-آلکالی (پیشنهادی)
 • انجام مراحل ساخت، تحویل، گارانتی و مشاوره (EPCC) جهت تبدیل واحد کلر آلکالی جیوه ای به غشایی  مدیریت و نظارت، پیش اندازی، راه اندازی و تحویل واحد برای پتروشیمی آبادان و بندر امام (در مرحلة مذاکرات)
 • اتمام چندین پروژه تحقیقاتی در جهت تکمیل دانش فنی گروه تخصصی و نیاز صنعت شامل:
  - بررسی ساخت غشاهای تبادل یون پایه فلوروپلیمری جهت تولید کلر آلکالی در فرایند غشائی.
  - بررسی ساخت پوششهای آندی پایدار جهت تولید کلر.
  - بررسی ساخت پوششهای کاتدی جهت تولید هیدروژن.
  - بررسی پارامترهای فرایندی وتعیین روشهای ارزیابی غشاهای تبادل یون درفرایند کلر آلکالی.
  - ساخت آزمایشگاهی پوششهای الکترودهای DSA برای واحدهای کلر آلکالی.
  - شبیه سازی هیدرودینامیک جریان سیال دو فازی حاوی کلر آلکالی در سلهای غشائی.
  - بررسی فنی و اقتصادی تولید HF خشک. 
  - بازیافت رزین نفیون از غشاهای تبادل کاتیونی پرفلورینه بهینه سازی مصرف جیوه در واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام.
  - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای فرایندی موثر بر تولید کلر – آلکالی به روش غشایی.
  - استفاده از غشا ها به منظور تصفیة ثانویة آب نمک در فرآیند کلر آلکالی.
  - بررسی تولید کربنات سدیم با استفاده از امکانات موجود در واحد کلر آلکالی بندر امام.
  - مطالعة کتابخانه ای ساخت پوششهای آندی (DSA) واحدهای کلر آلکالی.
  - بررسی مکانیزم و تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش آزادسازی گاز کلر روی آند.
  - طراحی وساخت واحد آزمایشگاهی(bench scale)سلهای غشائی جهت مطالعه فرایند کلر آلکالی تهیة آزمایشگاهی پوششهای کاتدی فعال بر پایة نیکل جهت تولید هیدروژن در فرایند کلرآلکالی غشائی.
  - تهیة غشاهای کامپوزیت چندلایه جهت سلهای غشائی کلر آلکالی از رزین بازیافتی غشاهای دورریز.
  - بررسی فنی و اقتصادی روشهای استفاده ازهیدروژن آزادشده در واحدهای کلر آلکالی
  - بررسی سینتیک واکنش آزادسازی گاز H2 بر روی کاتدهای فعال بر پایة نیکل در فرایند کلر الکالی.
  - بررسی پایداری  RuO2 بر روی سطح کاتد های فعال ساخت کاتدهای حاوی نیکل رانی جهت استفاده در الکترولیز آب و آب نمک. 
  - راه اندازی سیستم کلر آلکالی پیشرفته (Advanced Chlor alkali)با استفاده از کاتدهای نفوذ گازی احیا اکسیژن.
  - تاسیس وراه اندازی واحد کلرآلکالی آزمایشگاهی بعنوان اولین واحد تحقیقاتی به منظور بررسی های سینتیکی، ترمودینامیکی و بررسی عملکرد الکتروشیمیائی تجهیزات ساخته شده در سایر پروژه های کلر آلکالی از جمله پوششهای آند ،کاتد و غشاء.
2- پیل سوختی
با توجه به رویکرد روزافزون جهانی و همچنین در داخل کشور روی مقوله پیل سوختی و اهمییت موضوع برای صنعت پتروشیمی بدلیل مزایای این صنعت و سنخیت آن با صنعت پتروشیمی از جمله:
دسترسی آسان 
تجدید پذیری
فاقد آلودگی زیست محیطی 
انرژی بالا
قیمت پایین 
ذخیره سازی آسان 
جابجایی و حمل ونقل اقتصادی 
سازگاری اجتماعی 
فعالیت در این زمینه در شرکت پژوهش و فناوری و گروه پژوهشی فن آوری نوین آغاز گردید. پس از بازدیدهای صورت گرفته از شرکتهای فعال در این زمینه و بررسی کاربرد این مقوله در صنعت پتروشیمی اساسنامه پیل سوختی شامل موارد ذیل درجهت تحقق اهداف شرکت پژوهش وفناوری درراستای برنامه استراتژیک و ارتقاء دانش فنی در صنعت پتروشیمی  تعیین گردید. 
دستاوردها
 • ایجاد آزمایشگاه پیل سوختی مجهز به تأسیسات ایمنی و دستگاه تست عملکرد سل 
 • تهیه شناسنامه شرکتهای فعال خصوصی و دولتی در زمینه پیل سوختی بهمراه قابلیتها و تواناییها
 • انجام چندین پروژه در زمینه ساخت پیل سوختی با ظرفیتهای مختلف برای واحدهای تولیدی پتروشیمی (جاری)
 • انجام پروژه در زمینه پوشش دهی غشا فلمیون برای کاربرد پیل سوختی ( در مرحله تصویب)
 • انجام پروژه در زمینه ساخت الکترودهای پیل سوختی( در مرحله تصویب)
3- الکتروسنتز
با توجه به اهمیت توجه به مقوله های زیست محیطی در صنعت پتروشیمی ضرورت توجه به روشهای دوستدار محیط زیست بدور از استفاده از حلال و کاتالیست های سمی مورد اهمیت قرار گرفته است.  از آنجایی که الکترون ها یکی از اصلی ترین واکنشگرهای فرایندهای الکتروشیمیایی بوده و ذاتاً سازگار با محیط زیست هستند. بنابراین دور از انتظار نیست که در طی فرایندهای الکتروشیمیایی، محصولات جانبی آلاینده کمتری در مقایسه با فرایندهای شیمیایی تولید گردد.

دستاوردها
 • اجرای پروژه سنتز پروپیلن اکسید بروش الکتروسنتز 
 • اجرای پروژه تولید گاز سنتز بروش الکتروریفرمینگ 
 • طراحی و ساخت سیستم الکترودیالیز با کاربرد الکتروسنتز  
آزمون‌ها و خدمات قابل ارائه
 • انجام کلیه خدمات اعم از مشاوره،  حمایت علمی و فنی و ساخت در زمینه ساخت سیستمهای آزمایشگاهی و پایلوت الکتروشیمی
 • ارائه دوره های آموزشی و کارگاهی در زمینه فرایندهای الکتروشیمی و بطور اخص کلرآلکالی 
 • انجام پروژه های تحقیقاتی در محل آزمایشگاه با استفاده از سیستم های آزمایشگاهی پیل سوختی، کلرآلکالی و الکترودیالیز

تاریخ بروزرسانی : ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۱۱
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۶