English | فارسی
  
 حفاظت، نظارت و مشاوره مالکیت فکری 


در این بخش حقوق مالکیت فکری شرکت در اختراعات ثبت شده و قراردادهای منعقد شده صیانت می شود و احقاق حقوق در موارد مشخص پیگیری می گردد.

 

secure


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۳