English | فارسی
  
 ثبت اختراعات و دانش های فنی 

فعالیت های ثبت اختراعات و مستندسازی دانش های فنی شامل موارد ذیل می شود:

         پی گیری تدوین و مستندسازی نتایج فعالیت های پژوهش و فناوری

         بررسی و شناسایی دستاوردهای مهم شرکت جهت مستندسازی و حفاظت از آنها

         ارائه خدمات علمی - فنی و مالکیت فکری به متقاضیان ثبت اختراع

         ارائه مشاوره های حقوقی جهت حفظ مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی به ساختار پژوهش پتروشیمی

         همکاری و نظارت بر تهیه بسته های دانش فنی حاصل از پروژه ها و طرح های پژوهش و فناوری

 

لینک های مفید:

 سازمان جهانی مالکیت فکری:www.wipo.int      
 اداره ثبت اختراعات ایران:      www.ssaa.ir 
  اداره مالکیت فکری کاناداwww.cipo.ic.gc.cam
 اداره ثبت اختراع اروپا:www.epoline.org
 اداره ثبت اختراع اروپا: www.uspto.gov
 اداره مالکیت فکری انگلیس:www.ipo.gov.uk
 روزنامه رسمی کشور                                                www.rooznamehrasmi.ir

پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۳۰