English | فارسی
  
 اهداف امور مستندسازی و ثبت مالکیت فکری 
  • تدوین راهبردهای مناسب جهت حفاظت از دستاوردهای مهم و قابل تجاری شرکت
  • فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی پژوهندگان شرکت و مراکز پژوهشی پتروشیمی در زمینه مالکیت فکری
  • مستندسازی، ثبت و آماده سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری شرکت به منظور بهره برداری، تجاری سازی و فروش فناوری
  • آماده سازی بستر توسعه و ترویج فعالیت‌ها و نوآوری‌ها و ثبت آنها در عرصه‌های ملی و  بین‌المللی
  • ایجاد مرکز اسناد و بانک اطلاعاتی حاصل از دستاوردهای و نتایج فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت
  • جمع آوری منابع و مراجع جامع علمی و پژوهشی، به منظور دسترسی و استفاده پژوهندگان شرکت

تاریخ بروزرسانی : ۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۵۵
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۰