English | فارسی
  
 وظایف امور مستندسازی و ثبت مالکیت فکری 

         فرهنگ سازی و ترسیم جایگاه مالکیت فکری در شرکت 

         حفاظت از حقوق مالکیت فکری دستاوردهای شرکت در عرصه داخلی و بین‌المللی

         ارتباط با اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت اختراعات در ایران

         ارتباط با موسسات و وکلای ثبت اختراعات خارجی جهت ثبت اختراعات خارج از کشور

         شناسایی و ایجاد ارتباط با سازمان‌های ثبت اختراعات و نوآوری‌ها در سایر کشورها

         ارائه خدمات مشاوره‌ای در امور مالکیت فکری به پژوهشگران

         شناسایی دستاوردهای مهم و قابل تجاری ناشی از فعالیت های پژوهشی به منظور برنامه ریزی جهت نحوه حفاظت، مستندسازی و ثبت آنها و اطلاع رسانی جهت بهره برداری موثر

         نظارت و همکاری در تهیه و تدوین گزارش اختراعات و نوآوری‌های قابل ثبت

         آگاهی از آخرین روش ها و دستورالعمل های مربوط به ثبت اختراعات و نوآوری‌ها در ایران و سایر کشورها

         مستندسازی اطلاعات و ثبت آنها در نظام مکانیزه و انجام اصلاحات لازم در جهت بهبود آنها

         ثبت نرم افزارها و بسته‌های نرم افزاری دستاوردهای پژوهش و فناوری شرکت

         بهینه سازی و ارتقاء بانکهای اطلاعاتی موجود و یا ایجاد بانکهای اطلاعاتی جدید و به روز نمودن آنها

         نظارت و کنترل بر انتشار نتایج پژوهشی و جلوگیری از انتشار مطالب محرمانه با ارزش شرکت

         اخذ اطلاعات، اسناد و مدارک فنی پروژه‌های تحقیقاتی و نگهداری از آنها در آرشیو

         جمع آوری، تدوین و مستندسازی موثر دستاوردهای طرحهای پژوهشی جهت توسعه آتی و یا بکارگیری در قراردادهای تجاری

         نگهداری، بهره برداری موثر و سرپرستی کتابخانه های شرکت

         مشارکت در تهیه و تنظیم قراردادهای خرید و فروش فناوری

         ارتقا کیفی دانش و تخصص کارکنان از طریق حضور در دوره‌های آموزش حرفه‌ای

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۴۶
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۳۵