English | فارسی
  
» پروژه ها » پایان نامه ها و پروژه های پایان نامه ای
 پایان نامه ها و پروژه های پایان نامه ای جاری 

پایان نامه و پروژه های پایان نامه ای جاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

 

در واکنش دهیدروژناسیون پارافین سبک PT-Snبررسی اثر افزودن مواد اکسیژن دار به خوراک در عملکرد کاتالیست

0872486029

تحلیل دینامیکی روتور یاتاقان مغناطیسی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی یاتاقان مغناطیسی

85085

... ABS مانیتورینگ لحظه ای هسته گذاری و رشد نانوذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی واحد

0871286031

بررسی بازدارندگی مشتقات ایمیدازول به عنوان جایگزین ترکیبات کرومات

0871786026

با مورفولوژی فیبریلار  PS/ Eopxy تهیه و بررسی خواص آلیاژ های

0872286028

دانش فنی تولید آکنه های سرامیکی از مواد داخلی

83183

طراحی و ساخت آکنه منظم جدیدو بررسی کارکردو کارایی آن در یک برج آزمایشگاهی

84105

..PP/EPDM تهیه وبررسی خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیتهای برپایه ترموپلاستیک الاستومرهای پخت شده دینامیکی

85102

و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ABS/ nanotube تهیه نانو کامپوزیت های پلیمری

85099

...بررسی میزان تاثیر مدل ترکیبی مراحل تغییر و تئوری شناختی اجتماعی در کاهش خطرات شغلی با پیشگیری از

85098

پتروشیمی بندر امام BDSRاستفاده از بیو راکتورهای غشائی جهت حذف استایرن از پساب واحد

85097

بررسی پایداری و غیرفعال شدن کاتالیست بهینه سنتز دی متیل اتر ازآبگیری متانول

85093

..بهینه سازی روش تهیه سل-ژل تلقیحی و بررسی تاثیرافزایش پروموتردر عملکرد کاتالیست دوکاره سنتز مستقیم

85092

...وتهیه PE-PEبررسی اثر پارامتر های فرایندی و موادی بر ریزساختار و خواص کامپوزیت های میکروسلولار

85089

...پتروشیمی با استفاده از راکتور بیولوژیکی هیبریدی  ABSتصفیه همزمان پساب و بخارات خروجی از پساب واحد

85083

(PET)بررسی اثرات برخی از متغیرهای فرایند تولید برساختار و خواص فیزیکی الیاف پلی استر

85074

... درپلیمراسیون اتیلن در راکتور فاز دوغابی بر روی خواص پلیمر نظیر (THF) بررسی تاثیر الکترون دهنده

85067

..بدون Perlite CTمطالعه سینتیکی وبررسی مکانیسم واکنش سنتز بیس فنل آ به کمک رزین تبادل کاتیونی مدل124

85066

اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجائی نانو سیالات غیر نیوتنی در لوله مدور با اعمال شرایط مرزی متفاوت

85069

...پلیمریزاسیون پروپیلن توسط کاتالیست زیگلر - ناتا و بررسی ارتباط میان ساختار،فرایند و خواص محصول و

0872286027

بررسی واکنش ترکیبی ورفرینگ خشک و اکسیداسیون جزئی متان در حضور کاتالیست نیکل در یک راکتوربستر ثابت

85053

بررسی سیستم های جدید کاتالیستی در فرایند کربونیلاسیون هوموژن متانول به اسید استیک

85050

ساخت کاتالیست دهیدروژناسیون نرمال پارافین سنگین و مطالعات سینتیکی فعل و انفعالات

85045

...به روش پلیمریزاسیون امولسیونی هسته دار جهت BA/ST/AN مطالعه وساخت ذرات لاتکس هسته / پوسته اکریلیکی

85043

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن / مونت موریلونیت با روش پلیمریزاسیون همزمان

84257

مدلسازی پلیمریزاسیون محلولی الفینها و ارزیابی آزمایشگاهی آن

85006

اختلاط در راکتور پلیمریزاسیون سوسپانسیونی وینیل کلراید CFDآنالیز

85004

...یا چقرمه‌کننده‌های جدید و بررسی سازگاری ‌، مورفولوژی و خواص فیزیکی و PC/ ABS چقرمه‌سازی آلیاژ

85096

راکتور تولید پلی اتیلن سنگین در فاز گاز CFD شبیه سازی

84275

بررسی سینتیکی سنتز دی متیل اتر از آبگیری متانول بر روی کاتالیست بهینه جامد اسیدی

84274

بررسی اثر پایه بر کارائی کاتالیستی در هیدروژناسیون پروپان به پروپیلن

84270

بررسی آزمایشی عملکرد کاتالیستی اکسیداسیون هیدروژن واحد تولید مونومر استایرن

84266

بررسی اثر ترکیب کاتالیستی فرایند تبدیل متانول به الفین‌های سبک بر تولید پروپیلن

84258

...تلفیق مدل پرسید -پروسید با تئوریهای شناختی اجتماعی و آموزش بزرگسالان برای ارتقای رفتارهای ایمن

85005

...وتوزیع وزن مولکولی درپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل کلراید K بررسی تأثیرعوامل فرایندی برروی ارزش

84121

...در پلیمریزاسیون امولسیونی  (PSD) بررسی تاثیرعوامل فرآیندی بر روی مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات

85034

شبیه‌سازی سیستم‌های پلیمریزاسیون رادیکال آزادکنترل شده/زنده باروش مونت کارلوومقایسه بانتایج تجربی

85100

...بررسی چگونگی احیاءو فعال سازی مجدد کاتالیست مستعمل دهیدروژناسیون واحد استایرن پتروشیمی تبریز و

84254

تحلیل پتانسیل ثبت اختراعات پیرامون استفاده از کاتالیزورهای متالوسن در پلیمریزاسیون الفین‌ها

84191

اکسایش آلکیل آروماتیکها در مجاورت کاتالیزورهای هموژن به وسیله آب اکسیژنه

84184

در فرایند سنتز متانول از گاز سنتز Cu/Zno/Al2O3 تأثیر پروموترها و شرایط تکلیس بر کارایی کاتالیست

84183

...بررسی و تعیین ساختارریز (میزان شاخه‌دار بودن، میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن

84180

سینتیک غیر فعال شدن کاتالیست در تبدیل متانول به دی‌متیل اتر در راکتورهای بستر ثابت آدیاباتیک

84173

فرمولاسیون و ساخت گوگرد الاستیک برای پوشش‌دهی کود اوره با پوشش گوگردی

84163

...مطالعه کارایی روشهای آنالیز استئارت کلسیم و ارائه روشهای مناسب تجزیه ای جهت تعیین میزان استئارت

84126

بررسی اثر پلاسمای اکسیژن، آرگون، نیتروژن و هوا و کرونا بر روی خواص چسبندگی، خیس شوندگی و قابلیت چاپ

84129

در بستر سیال  (OCM)شبیه‌سازی تبدیل اکسایشی متان

84131

در بستر سیال دو ناحیه‌ای  Redox زوج شدن اکسایشی متان روی کاتالیست

84133

بررسی پایداری کاتالیست دوکاره تولید دی متیل اتر از گاز سنتز

84147

مطالعه سینتیکی (شامل ارائه مدل) واکنش کوپلیمریزاسیون اتیلن ترفتالات به همراه1و4سیکلوهگزان دی متانول

84232

بررسی آزمایشگاهی اثرات عوامل فرایندی بر مورفولوژی پلی وینیل کلراید سوسپانسیونی

84269

پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیستهای متالوسن و بررسی خواص و ساختار پلیمرهای تولیدی

85054

انتقال حرارت جابجایی اجباری، جوشش حوضچه‌ای و جوشش جریانی محلولهای چند جزیی

83111140

MTP تعیین سینتیک و مکانیسم واکنش های مطرح در سنتز

83111142

HIPS بررسی عوامل مؤثر بر گرافت شدن پلی استایرن در

83112104

...بررسی تجربی ومدلسازی ریاضی رشدذرات و پیش بینی مورفولوژی درهموپلیمریزاسیون وکوپلیمریزاسیون پلی

83112147

...سنتز ترکیبات سیلیس با مورفولوژی کروی دارای اندازه حفره های بزرگتراز 2.5 نانومتر به عنوان بسترهای

83112155

بررسی بهینه سازی تهیه پلی استایرن سندیوتاکتیک با استفاده از کاتالیزور متالوین نیمه ساندویچی اندنیل ت

84161

بررسی نقش ساپورت در تهیه پلی اتیلن با دانسیته بالا توسط کاتالیست

83112156

(پژوهش سنتز ترکیبات مزوپور بادیوار هیبریدی آلی-معدنی به عنوان بسترهای نوین درپلیمریزاسیون(زیگلر-ناتا

83116087

... در جهت کاهش زمان واکنش و همچنین به حداقل رساندن  ABSبررسی سیستم آغازگر در کوپلیمریزاسیون گرافت

83116443

شبیه سازی و کنترل راکتور لوله‌ای پلیمریزاسیون استایرن

84112003

...بررسی پوشش نانوکریستال آهن و آلیاژ آهن بر روی سطح آرماتور در بتن و تاثیر آن در تشکیل فیلم پسیو و

0871786033

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن

84112015

CFD سوسپانسیونی با استفاده از تکنیکهای  PVC شبیه سازی خشک کن بستر سیال

84112197

OCM سنتز و شناسایی نانو پودراکسیدهای مخلوط و نانوراکتورها برای فرایند

84111003

مطالعه محلول جامد سریا-زیرکونیا به فرم غشاء فشرده در واکنش زوج شدن اکسایشی متان

84111014

از گازهای فرایندی (در صنایع پتروشیمی) با استفاده از غشاها (H2S) CO2 جداسازی مؤثر و حذف

84111174

GHR و ATR تحلیل حرارتی فرایند تولید گاز سنتز با ترکیب دو راکتور

84111177

مدل‌سازی هایبرید و کنترل پیش‌بین فرایندهای شیمیایی

84111211

بررسی روشهای گرفتگی بیولوژیک غشاء اسمز معکوس مورد استفاده در تصفیه پساب احیاء رزینهای تعویض یونی

84115012

جابجایی پودر به روش میدانهای الکتریکی در حال تغییر

84116186

بهینه‌سازی فرایند و مدلسازی سینتیک واکنش تولید تتراهیدروفوران از انیدرید مالئیک

83114220

ساخت کاتالیزورهای و مشخصه سازی آنها جهت واکنش تغییر شکل متان با بخار آب

84111008

توسط اکستروژن واکنشی PTMEGمدلسازی تولید پلی یورتان بر پایه

83113098

PTMEG تولید فیلم های چند لایه پلی یورتانی بر پایه

83113099

به روش اکستروژن واکنشی PTMEGبررسی سینتیک تولید ترمو پلاستیک پلی یورتان بر پایه جی

83113100

...مطالعه نظری و تجربی بر روی عوامل مؤثر در فرایند اختلاط مذاب، زیر‌ساختار و فرایند پذیری آلیاژهای

83113152

تقویت شده با نانو فیلرهای لایه‌ای وفیلرهای پرکی PP/EPDM آمیزه سازی و بررسی ریزساختار و خواص آلیاژ

83113166

افزایش خاصیت ترموفرم پذیری پلی پروپیلن با روش آمیزه سازی (آلیاژ سه تایی ای.پی.دی.ام./ای.پی./پی.پی. و

83113306

در پلی الفین ها Irgafos168 پژوهش در انتخاب و به کارگیری روش مناسب آنالیز آنتی اکسیدان

83118454

NBR با استفاده از لاستیک  PET و ضایعات  PET چقرمه سازی

83118489

(پایدار کننده حرارتی) PVCتهیه دی بوتیل تین دی لورات در مقیاس بنچ به عنوان افزودنی

83118624

LLDPE کاربرد کوپلیمرهای فلوئوردار به عنوان کمک فرایند پلیمری جهت حل مشکلات فرایندی رزینهای

84113205

بررسی نقش ککینگ در غیر فعال شدن کاتالیستهای تولید استایرن

84267

چقرمه سازی رزین اپوکسی با استفاده از الاستومرهای هسته - پوسته آکریلیکی

85025

بررسی تخریب بتن و سازه‌های پتروشیمی در ماهشهر و راه‌حل‌های پیشنهادی

0861786041

...تهیه و بررسی خواص رئولوژیکی، مورفولوژی، روشهای افزایش سازگاری و و اثر افزودن   :ABS/PVCآلیاژ

0861286078

بکارگیری خوراکهای جایگزین نفتا در راکتورهای شکست حرارتی

0871386047

توسعه روشی برای تعیین جرم مولکولی وفاکتورپراکندگی جرم مولکولی پلی‌پروپیلن به کمک اندازه گیری رئولوژی

0871286042

...تحلیل تجربی-عددی تاثیر جریان دو فازی گاز-جامد بر پلیمریزاسیون حالت جامدپلی اتیلن ترفتالات

0871286044

ضدشعله فاقد ترکیبات هالوژنه در مقیاس نیمه صنعتی PC\ ABS تهیه آلیاژ

0871286046

تصفیه پساب واحد سی.تی.آ.  توسط روش ترکیبی انعقاد سازی الکتریکی و اکسیداسیون پیشرفته آ.او.پی.

0871886049

بررسی رفتار انتقال حرارت نانو سیالات نیوتنی در مبدل‌های پیوسته و لوله

0871886050

...و شناسایی ساختار مولکولی محصول SDXکوپلیمریزاسیون اتیلن/1-بوتن با استفاده از کاتالیست

85046

(ارائه دانش فنی تجاری) ABS/PA6  تهیه آمیزه‌های پلیمری بر پایه

85048

برروی خواص مولکولی پلی اتیلن DMF بررسی تاثیرکوپلیمریزاسیون اتیلن با 1-بوتن درحضور الکترون دهنده

85094

افزایش پایداری کاتالیست سنتز متانول از گاز سنتز

85106

( MO-MCM-41 ...:قسمت اول ) FTIRمطالعه تبدیل کاتالیزوری مستقیم متان به اسید استیک با استفاده از

83111590

تهیه کاتالیزور کروم بر پایه سیلیکا و استفاده از آن برای تهیه پلی اتیلن

85003

...تهیه و شناسایی کاتالیست وانادیم در بسترهای اکسیدهای فلزی به روش سل-ژل هیدروترمال برای تبدیل

84111180

ساخت کاتالیست، تعیین پارامترهای سینتیکی و مدلسازی راکتور تولید مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز

84111179

به عنوان کاتالیست تبدیل متانول به پروپیلن ZSM-ساخت نانو  5

0872486048

جهت فرایند تبدیل متانول به پروپیلن H-Mordenite بررسی بهبود دهنده‌های مختلف برروی طول عمر کاتالیست

0872486076

مطالعه و ساخت پلی پروپیلن شاخه‌دار شده

83113165

بررسی نحوه غیرفعال شدن کاتالیست صنعتی نیکل در واکنش ریفورمینگ متان وبازیافت آن

85070

بررسی اثر حضور فلزات قلیائی خاکی در ساختارهای پرووسکاینی کاتالیست واکنش ریفرمینگ متان

85071

اکسایش کاتالیستی آلکیل آرنها

83111088

...بررسی تاثیر فرایند های بازیابی بر بازگشت خواص خزشی و افزایش عمر سوپر آلیاژهای پایه نیکل بکاررفته

0871786024

بررسی رفتار خزشی در جوشهای لب به لب لوله های فولادی سوپر هیتر بویلر واحد بخار پتروشیمی تبریز

85065

پلیمیزاسیون پلی اتیلن با استفاده  از کاتالیزور های جدید با لیگاند ایمنی در فاز آزمایشگاهی

83116346

...ایجاد پوششهای آندی با اکسیدهای روتینم،ایریدیم وقلع بر پایه اکسید تیتانیم و بررسی پارامتر های موثر

84272

جداسازی مخلوط هیدروکربنهای اولفینی / پارافینی به کمک فرایند غشایی

83111149

BPA مطالعه تأثیر ناخالصی ها بر سینتیک فرایند تبلور آداکتیو

83111154

سنتز دی متیل اتر از مخلوط گاز سنتز و دی اکسید کربن: یک مطالعه تئوری و تجربی

83114146

مطالعه ومدلسازی اثر دما بررشد، توزیع و درصدکریستالیزاسیون پلی اتیلن ترفتالات باویسکوزیته ذاتی%5 و %7

83112164

با توزیع جرم مولکولی وسیع PPتهیه سیستم کاتالیستی زیگلر-ناتا به منظور تولید

83112174

PETمدلسازی سینتیکی و کنترل رآکتور دو منظوره پلیمریزاسیون حالت جامد

83116079

ساخت کاتالیست دیمریزاسیون اتیلن با انتخابگری بالا و بررسی ساختار آن

83116370

بررسی تأثیر دونرهای خارجی در کمپلکس کاتالیزور زیگلر- ناتا در پلیمریزاسیون اتیلن

84171

تشخیص کیفیت سیالیت در بسترهای سیال

85009

با استفاده ازپلیمریزاسیون امولسیونی و مانیتورینگ لحظه‌ای فرایند PBA– PMMAتهیه نانو ذرات هسته ـ پوسته

85058

...در شرایط فرایندی واحد و بررسی تاثیر دو پارامتر فشار هیدروژن و THSپلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزور

85078

ساخت کاتالیست خیلی فعال زیگلر- ناتا برای پلیمریزاسیون اتیلن

84112178

تهیه ذرات نانوی آهن و مطالعه فعالیت کاتالیستی آن برای سنتز فیشر-تروپش

84153

(مطالعه تأثیرات تزریق هیدروژن و دی‌اکسید کربن به راکتور متانول جدید لورگی ( زاگرس

85073

بهبود فعالیت و مقاومت مکانیکی کاتالیست تبدیل گاز سنتز به متانول

0872486032

مدلسازی فرایند اختلاط پراکنشی در اکسترودرهای دو پیچه همسوگرد

83113144

در پلی الفین‌ها Chimassorb 944 پژوهش در انتخاب و به کارگیری روش مناسب آنالیز پایدارکننده نوری

84113011

ABS ارتباط اندازه و توزیع ذرات و درصد فاز رابری روی خواص

84113190

تأثیر پارامترهای سازگارسازی درجا بر روی ساختمان اجزا و مورفولوژی آلیاژهای بر پایه پلی پروپیلن

85015

PET مطالعه ارتباط بین ساختار مولکولی با رفتار حرارتی و فرایندپذیری

85101

مطالعه کیفی و کمی متابولیتهای پایدار حاصل از تجزیه آروماتیکها توسط باکتری بومی ایران

84115023

سنتز نانو ذره مغناطیسی توسط امواج فراصوت و کاربرد آن در محیط زیست جهت حذف آلاینده فنلی

0871886081

بررسی روشهای کاهش ورود حباب از حوضچه مکش پمپ در یک مدل آزمایشگاهی

85002

..ازلحاظ خواص ضدخوردگی مقاومت دربرابرجدایش کاتدی  (HDPE,PP) بررسی عملکرد پوشش های سه لایه پلی الفینی

85068

...مطالعه ارتباط بین پارامترهای موثردر فرایند اختلاط مذاب برروی ریز ساختار و خواص ویسکوالاستیک مذاب

0861286018

PP/PET/SEBSبررسی نظری و تجربی برروی تشکیل مورفولوژی و خواص الیاف برپایه آلیاژهای سه تایی

0861286019

جهت پلیمریزاسیون توده ای پلی‌استایرن (Rotating Disk Reactor) طراحی و ساخت راکتور دیسک دورانی

0861286020

...،بهبود ویژگیهای سطحی پلی‌اولفین‌ها به کمک افزودنی‌های پلیمری (پلی‌اتیلن گلیکول ، پلی‌آکریلات‌ها

0861286021

به روش گلایکول کافت PETسنتز پلی استر غیر اشباع از بازیافت شیمیایی

0861286022

در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی HSEتانسیل بازیافت پسماند و

0861886023

ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر پایه کاتالیست منگنز

0872486095

... از(DME)اصلاح‌ شده در سنتز غیرمستقیم دی‌متیل‌اتر  H-ZSM-5 ساخت و ارزیابی عملکرد راکتوری کاتالیست

0872486096

توسط غربالهای مولکولی OCMمدلسازی ریاضی وشبیه سازی فرایندجذب به منظور جداسازی گازهای خروجی از واکنش

0872386103

کاهش ترکیبات آلکیل یدید در فرایند کربونیلاسیون متانول با استفاده از رزین های تبادلگر یونی

0862386107

شبیه سازی پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا به روش مونت کارلو

0861286108

بهینه سازی عملیات شستشوی شیمیایی و فیزیکی ممبران های اسمز معکوس جهت حذف بایوفولینگ و رسوب گذاری

0861886123

مدل سازی و شبیه سازی راکتور و واکنش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی استایرن

0861286124

ABS ووزن مولکولی در بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی SAN ترکیب درصد اجزای ، SAN با توزیع ذرات باریک و مطالع

0861286128

ارائه مدل اندازه گیری میزان آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیک در صنایع پتروشیمی ایران

0861786129

طراحی وساخت سیستم کنترل احتراق مشعل های واحد بهره برداری و کارخانجات با هدف کاهش دود

0861786130

بررسی توان رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی ایران در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهانی

0861286140

در مقیاس آزمایشگاهی (WEPS)ساخت پلی استایرن انبساطی قابل انبساط با آب

0861286141

بهینه و مدل سازی فرایند حذف فنول از نمونه پساب آبی مدل با استفاده از روش رویه پاسخ

0861786137

C2 توسط غربالهای مولکولی به هدف افزایش بازده محصولات  OCMبررسی جداسازی گازهای خروجی از واکنش

0872386104

مطالعه تأثیر سیلیکات لایه‌ای نانومتری بر مکانیزم تغییر فرم پلاستیک پلی پروپیلن

84113187

ساخت کاتالیستی دهیدروژناسیون پروپان و تعیین شرایط عملیاتی واکنش در راکتور بستر ثابت

84114196

Recycled PET/GF مطالعه عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی و حرارتی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت

83113167

ارزیابی کارایی لوله های کامپوزیتی در سامانه جدید چرخشی

83116257

در پلی الفین ها Irganox 1010  پژوهش در انتخاب و به کارگیری روش مناسب آنالیز آنتی اکسیدان

83118462

توسط اکستروژن واکنشی EPDMگرافت شده با  SAN بررسی تهیه کوپلیمر

84113213

کاتالیست رفرمینگ خشک ومکانیزم تشکیل کک

83114661

PVC خشک کن بستر سیالی واحد CFDآنالیز

84112192

به روش دوغابی با کاتالیست منتخب، شامل مکانیسم و سینتیک واکنش HDPEمطالعه جنبه‌های شیمیایی واکنش پلیمر

82116776

(CPO)بررسی چسبندگی روکشهای آلی بر روی پلی اتیلن با استفاده از ترکیبات پلی الفین کلرینه شده

84113210

هیبرید کاتالیست‌های زیگلر-ناتا و متالوسن برای پلیمریزاسیون اتیلن

84201

در فاز آزمایشگاهی   HDPE مطالعه و بررسی فرایند پلیمریزاسیون

82116075

ساخت غشا به منظور جداسازی اتیلن از مخلوط گازی بر پایه سیلیکون رابر

84159

مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی سیکل کرایجنینگ (اتیلن و پروپیلن) واحد اولفین تبریز

84262

شبیه‌سازی برج بازیابی منومر وینیل کلراید

84271

شبیه سازی و کنترل راکتور بستر سیال پلی اتیلن

83112136

تولید کربنها از روش فیشر-تروپش با استفاده از کاتالیست‌های دوفلزی اصلاح شده حاوی کبالت

84114190

تولید کربنها از روش فیشر-تروپش با استفاده از کاتالیست‌های دوفلزی اصلاح شده حاوی نیکل

84114189

از متانول جهت افزایش مقیاس DMEارزیابی عملکرد کاتالیست زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت برای سنتز

83192

تعیین نسبت استوکیومتری اجزای تشکیل دهنده کاتالیست زیگلر-ناتا و شرایط بهینه ساخت توسط نرم‌افزار گوسین

84152

بررسی کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن در فاز دوغابی با سیستم کاتالیزوری (n-BuCp)2ZrCl2\MAO\SiO2

84112195

بررسی رنگ همانندی پلی پروپیلن توده رنگیده

84113209

تولید پلی اتیلن قابل انبساط

83118640

تهیه و شناسایی پلی یورتانهای الاستومری با مقاومت حرارتی بهبود یافته بر پایه پلی تترا اتر گلیکول

83116605

مدلسازی پلیمریزاسیون مرحله ای برای تولید پلی اتیلن ترفتالات در فاز مذاب

83116419

تهیه پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن جهت لوله

83116338

شبیه سازی راکتور لوپ تولید پلی پروپیلن

84112002

توسط تکنیک میکرو استخراج فاز مایع از فضای فوقانی-اسپکتروسکوپی جذب اتمی با کوره گرافیتی PVC اندازه گی

83113170

مانیتورینگ محصولات ناشی از تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی اتیلن توسط تکنیک میکرو استخراج فاز جامد از فضا

83113171

استفاده از غشاها به منظور تصفیه ثانویه آب نمک در فرایند کلر-آلکالی

84158

بهینه سازی مدل ریاضی تولید مستقیم متانول در یک بستر سیال کاتالیستی

84154

از متانول DMEشبیه سازی فرایند تولید

84111201

به عنوان سوخت جایگزین DME تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی فرایند احتراق در سیکل موتور دیزل با سوخت

84085

راکتور بستر سیال  Mn-Na2WO4/SiO2 در روی کاتالیست(OCM) بررسی زوج شدن اکسایشی متان

84132

تهیه و تدوین دانش فنی تولید بیس فنل آ و طراحی واحد پیشتاز

78111200

ساخت و ارزیابی کاتالیستی واحد اسید سولفوریک

79114148

کاتالیستی پلیمریزاسیون پروپیلن

82118140

مدلسازی راکتور سینی دار اکسیداسیون ایزو پروپیل الکل جهت تولید آب اکسیژنه

83111085

بررسی افزایش مقیاس راکتورهای دوغابی حبابکار

83111143

اکسایش متان به متانول

83111160

شبیه سازی راکتور تولید متانول با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و کنترل بهینه آن با توجه به افت فعا

83111166

طراحی و ساخت و نصب یک کنترلر حلقه بسته با قابلیت کنترل از مرکز بر روی پمپهای گریز از مرکز

83111395

اندازه گیری کارایی آکنه های منظم ساخت داخل در برج پایلوت پویش

83111654

مدلسازی و شبیه سازی راکتور فرایند هیدرولیز متیل استات

83111660

مطالعه مدلهای هیدرودینامیکی برجهای با آکنه منظم

83111666

ساخت و بهینه سازی ترکیب کاتالیستی و بررسی سینتیک فرایند دهیدرژناسیون ایزو بوتان به ایزو بوتن

83114211

در فرآیند پلیمریزاسیون اتیلن HDPEبررسی زیر ساختها در کاتالیستی زیگلر ناتا و پلیمر

83116150

GF/SEBS-MA/PP بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی مخلوطهای هیبریدی

83116176

طراحی و ساخت یک نمونه شیر کنترلی الکترونیکی به همراه سیستم کنترلی آن

83118470

مقایسه راندمان جذب روشهای مختلف بازیابی گاز آمونیاک توسط آب از جریان پرج واحدهای آمونیاک

84111013

طراحی و تبیین نظامنامه ایمنی نیروی انسانی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

84119187

مدلسازی پلیمریزاسیون پروپیلن و کوپلیمرهای آن با اتیلن در راکتور فاز گازی

83112175

BPA-Phenol مطالعه سنتیک فرایند تبلور مجدد آداکت

84111004

تولید شده به روش پلیمریزاسیون دوغابی با استفاده از کاتالیستهای زیگلر - ناتا تک ساپورته HDPE بررسی اث

82116725

مدلسازی و شبیه سازی راکتور غشایی برای تولید گاز سنتز با بازیابی دی اکسید کربن

83111139

مطالعه بر روی ارتباط بین رفتار مکانیکی با مورفولوژی ترموپلاستیک الاستورهای پخت شده دینامیکی

84143

تهیه کاتالیزور تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان و بررسی سینتیک واکنش

84111172

مدلسازی، شبیه سازی و طراحی یک راکتور بستر سیال جهت تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی کاتالیستی م

84111173

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بازیافت اقتصادی و سازگار با محیط زیست آنها CRU Residue جداسازی کاتالیستهای

84111012

بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون سوسپانسیونی استایرن

83112108

و بررسی سینتیکی ( CO2 و اثرH2/COسنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز :2-تعیین شرایط بهینه عملیاتی (دم

83114096

Cu/ZnO/Al2O3 سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز 1)تعیین تجربی درصد بهینه و مقایسه با تئوری

83114610

تعیین ویژگیها و سنتز کاتالیزور مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران برای هیدروژن زدایی ایزوبوتان به

84134

شبیه سازی دینامیکی و بهینه یابی راکتور اتو ترمال متانول همراه با افت فعالیت کاتالیست

83111174

بررسی سینتیکی سنتز رزین اپوکسی وینیل استر و ارزیابی خواص پوشش نهایی

83112089

انتگراسیون انرژی شبکه مبدل‌های حرارتی در فرایند تولید اسید استیک

84196

تحلیل جریان و شناسایی پارامترهای مؤثر جهت طراحی بهینه سیستم ورودی به توزیع کننده‌ها

83111173

CFD بررسی ویژگیهای برج های آکنه حاوی آکنه های ساختار یافته به کمک آنالیز

83111133

تأثیر ساختار مولکولی و مورفولوژیکی پلیمر بر رفتار شکست ترد پلی اتیلن سنگین گرید لوله

84082

بررسی تأثیرات شرایط مرزی بر روی انتقال رسوب به داخل مدل آبگیر ساحلی

84116183

بررسی و مدلسازی تعمیرات غلظت و جابجایی رسوبات داخل حوضچه ساحلی آب شیرین کن

84116185

تولیدی داخل کشور PP بهبود مقاومت گرمایی - اکسایشی انواع

83113141

شبیه سازی و کنترل راکتور دهیدروژناسیون پروپان

83111095

تهیه راکتور غشایی به منظور تولید گاز سنتز در مقیاس آزمایشگاهی

83111190

با اکسیژن Cr2O3 تعیین سینتیک ترکیب

83111665

تهیه و بررسی خواص مکانیکی کاتالیست پرووسکات نیکل آلومینیم و میزان فعالیت آن پس از شکل دهی در فرایند

84111006

بهینه سازی توزیع دمایی در واکنش پلیمریزاسیون وینیل کلراید

83116508

بررسی رفتار خوشه‌های ذرات در بسترهای سیال

0861286051

بررسی رابطه نظام‌مند بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی

0861186127

شبیه‌سازی عددی کوره و رآکتور شکست حرارتی

0861386149

ارزیابی اعتماد پذیری لرزه ای تجهیزات به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تصادفی عناصر ثانویه متکی برچند تک

0870178703

 

پنج شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۳, ۰۹:۳۴

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی می باشد.